Λ. Συγγρού 78
και Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Επιστρεπτέα Προκαταβολή – 2η φάση

 

Τέθηκε σε λειτουργία στο ΜyBusinessSupport η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για να λάβουν τα χρήματα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής (2).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 15 Ιουλίου 2020.

Το ποσό της ενίσχυσης θα έχει επιτόκιο αναφοράς 0,94%  και η ενίσχυση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται, ως εξής:

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:
Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς – Άθροισμα κύκλου εργασιών μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020) χ ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών] – [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή χ 800] –  ποσό που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β’ 1645)

β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:
Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς – Ακαθάριστα έσοδα μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020) χ ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων] – [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή χ 800] – ποσό που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β’ 1645)

Τα όρια της ενίσχυσης είναι τα ακόλουθα:

-Το ελάχιστο ποσό είναι 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις οι οποίες δεν απασχολούν προσωπικό

-έως 4.000 ευρώ όσοι απασχολούν από 1 έως 5 εργαζόμενους

-έως 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6-20 εργαζόμενους

-έως 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 21-50 εργαζόμενους

-έως 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζόμενους.

Να επισημάνουμε ότι όσοι έχουν λάβει χρήματα από την πρώτη φάση θα αφαιρεθεί το ποσό αυτό κατά την δεύτερη φάση. Η αποπληρωμή  θα γίνει από τον Ιανουάριο 2022. Η καταβολή θα γίνει σε 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις οι οποίες θα καταβάλλονται την τελευταία μέρα κάθε μήνα.

Αν ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, είναι μειωμένος κατά 70% ένα έτος μετά την λήψη της ενίσχυσης, τότε θα επιστραφεί το 70% του ποσού της ενίσχυσης.

Δίνεται η δυνατότητα επιστροφής του 60% της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις οι οποίες την 1η Ιουνίου απασχολούσαν περισσότερους από 20 εργαζόμενους εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο των αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν την 1η Ιουνίου με βάση τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ έως και την 1η Ιουνίου.

Ακόμα,  η επιχείρηση που θα λάβει την επιστρεπτέα προκαταβολή θα πρέπει να διατηρήσει έως το τέλος Οκτωβρίου τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε την 1η Ιουνίου με βάση τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Τα κριτήρια για τη λήψη της ενίσχυσης είναι τα ακόλουθα:

α) Να έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, να λειτουργούν νομίμως, να έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport».

β) Να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:

αα) μέχρι και 3/7/2020, έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018,

ββ) μέχρι και τις 3/7/2020, έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1/1/2019 μέχρι 31/3/2020.

γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από 1/4/2019 μέχρι και 3/7/2020.

δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και τις 3/7/2020, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών.

στ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).