Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Πρόγραμμα “Ανακαινίζω-Ενοικιάζω”: Προϋποθέσεις και ποσοστό ενίσχυσης

 

Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να υλοποιηθεί το πρόγραμμα του φορέα ΔΥΠΑ  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ». Στόχος του προγράμματος αποτελεί η δυνατότητα διαμόρφωσης οικημάτων τα οποία δεν βρίσκονταν σε λειτουργική ισχύ, προκειμένου να τεθούν προς εκμίσθωση.

Οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν για τους επιλέξιμους ωφελούμενους ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ είναι οι εξής:

– να διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%),

– το ακίνητο να έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

– ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, και να διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ,

-το ακίνητο να μην έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί δηλαδή ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών

-οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος δύναται να επιδοτηθούν για την υλοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Η επιδότηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 40% για τις δαπάνες που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν, ενώ η τελική επιχορήγηση θα αποδίδεται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

-τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,

-μετά την ανακαίνιση του οικήματος, ο ιδιοκτήτης προχωράει σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών.

Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος καθώς και η ανάρτηση της αναλυτικής πρόσκλησης, αναμένεται να γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση του φορέα ΔΥΠΑ.espa