Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

 

Ο σκοπός του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»  είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας εργαζομένων πλήρους απασχόλησης. Η διάρκειά του ορίζεται σε ισχύ από τις 15 Ιουνίου 2020 έως τις 15 Οκτωβρίου 2020.

Προϋποθέσεις ένταξης και υποχρεώσεις:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ΚΑΔ, οι οποίοι εμφάνισαν τους μήνες της πανδημίας μείωση τουλάχιστον 20% του κύκλου εργασιών ΦΠΑ ή των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον απαλλάσσονται από ΦΠΑ, σε σύγκριση με πέρσι.

Μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης μόνο οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 30η Μαΐου 2020. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις μερικής απασχόλησης καθώς και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπ όψιν πως για το διάστημα που ο εργοδότης επιθυμεί να κάνει χρήση του προγράμματος ενίσχυσης  «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δεν θα μπορεί να προβεί σε καμία καταγγελία των συμβάσεων εργασίας καθώς και αλλαγή ονομαστικών μισθών των εργαζομένων αυτών.

Οφέλη

Το πρόγραμμα ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να προβούν  σε μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των εργαζομένων έως ποσοστού (50%) είτε για μέρος, είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του προγράμματος.

Για το διάστημα αυτό ο εργοδότης δεν θα χρειαστεί να υποβάλει έντυπο αλλαγής ωραρίου συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων όπως ορίζει ο νόμος.

Στους εργαζόμενους θα καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται.

Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές των εργαζόμενων, συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά που προκύπτει αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, θα καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.espa