Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Αναστολή συμβάσεων εργαζομένων σε κλειστές & πληττόμενες επιχειρήσεις για τον μήνα Δεκέμβριο 2020 – Αποζημίωση ειδικού σκοπού

 

Υποχρεωτική αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής για τον Δεκέμβριο 2020

1. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 4/11/2020 ή παρατείνουν υποχρεωτικά για τον μήνα Δεκέμβριο την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή.

2. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων στις παραπάνω επιχειρήσεις, που έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση α’ φάσης για την ένταξη εργαζομένων τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» στο ΕΡΓΑΝΗ, για τον μήνα Δεκέμβριο, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή και συνεπώς οι επιχειρήσεις οφείλουν προηγουμένως να προβούν σε τροποποίηση/ορθή επανάληψη της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

3. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων στις παραπάνω επιχειρήσεις, οι οποίες λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή. Μετά το πέρας της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων σε κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, οι οποίοι επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή.

4. Οι παραπάνω επιχειρήσεις για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ μπορούν να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτή μπορεί να παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο, υποβάλλοντας μέχρι και το πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα, το «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Α’ 55/11.03.2020)» στο ΕΡΓΑΝΗ.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις μπορούν να προσλαμβάνουν εργαζομένους κάνοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ. Οι συμβάσεις εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα παραπάνω για την εξ αποστάσεως εργασία.

Για τις εξαιρέσιμες δραστηριότητες από την απαγόρευση λειτουργίας τους βάσει ΚΑΔ, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, είτε ως επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, είτε ως πληττόμενες.

5. Οι παραπάνω επιχειρήσεις μπορούν να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων και πρόσκαιρων αναγκών.

6. Για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31/12/2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που πλήττονται για τον μήνα Δεκέμβριο 2020

1. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται βάσει ΚΑΔ έχουν τη δυνατότητα κατά τον μήνα Δεκέμβριο να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 4/11/2020, με ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες και όχι πέραν της 31/12/2020.

2. Οι παραπάνω επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΕΡΓΑΝΗ.

3. Οι παραπάνω επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100%, μπορούν να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας».

4. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση α’ φάσης για την ένταξη εργαζομένων τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον μήνα Δεκέμβριο, μπορούν να τεθούν σε αναστολή και οι επιχειρήσεις οφείλουν προηγουμένως να προβούν σε τροποποίηση/ορθή επανάληψη της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού- Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής ή πληττόμενες βάσει ΚΑΔ, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των 534,00 € που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1.Οι παραπάνω επιχειρήσεις πρέπει να προβούν είτε σε αρχική δήλωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που τίθενται για πρώτη φορά σε αναστολή, είτε σε εκ νέου δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται ξανά σε αναστολή, είτε βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή στο ΕΡΓΑΝΗ.

2.Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά κατά τον μήνα Δεκέμβριο, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη τους.

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Επίσης, δηλώνουν αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του ενοικίου. Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020 παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους ή των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

3.Σε κάθε περίπτωση, οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την παραπάνω υπεύθυνη δήλωσή τους στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης στο ΕΡΓΑΝΗ.espa