Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Αποζημίωση ειδικού σκοπού

 

 

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ στους δικαιούχους της περίπτωσης α και ύψους 300 ευρώ στους δικαιούχους της περίπτωσης β της παραγράφου 2, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του COVID-19 κατά το μήνα Ιούνιο 2020.

Η παραπάνω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

 

Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε., καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε. Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., εκτός των Α.Ε., οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και 20 εργαζόμενους, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού,

α) ύψους 534 ευρώ, εφόσον έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020 έναν από τους περιγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα Ι,

β) ύψους 300 ευρώ, εφόσον έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020 έναν από τους περιγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα ΙΙ,

 

Προϋποθέσεις δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

α) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθάριστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός.

β) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1/1/2018 μέχρι 30/6/2020.

γ) Η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά,

δ) Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015,

ε) Για επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης και από 1η Απριλίου 2019 και μετά έχει πραγματοποιήσει απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ή απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 310 και 349 αντίστοιχα, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να έχει τροποποιήσει τις δηλώσεις ΦΠΑ περιόδων από 1η Απριλίου 2019 και μετά, περιλαμβάνοντας σε αυτές, στους κωδικούς 310, 311, 312 και 349, ποσά που αφορούν τις ως άνω απαλλασσόμενες και χωρίς δικαίωμα ή με δικαίωμα έκπτωσης πράξεις (εκροές).

 

Διαδικασία υποβολής και χορήγησης της αποζημίωσης

Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και 31/08/2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».espa