Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέες εργασιακές διατάξεις λόγω Covid-19

 

Δημοσιεύθηκε  ο νόμος με τις εργασιακές και φορολογικές διατάξεις σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid -19.

Οι σημαντικότερες εργασιακές αλλαγές είναι:

Αναπλήρωση χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του, λόγω περιορισμού του κατ’ οίκον προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19

Από 1/9/2020  εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε περιορισμό 7 ή 14 ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει στον εργαζόμενο το σύστημα της  εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία),  ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να απασχολεί τον εργαζόμενο σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του κατά 1 ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες από τη λήξη του περιορισμού του εργαζομένου μέχρι τη συμπλήρωση του 50% των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής του κατ’ οίκον.

Ο χρόνος αναπλήρωσης δεν θεωρείται  ως υπερεργασία ή υπερωρία και ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία.

Επίσης ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών για το χρονικό διάστημα παραμονής του εργαζομένου κατ’ οίκον.

Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των παιδιών τους από τον COVID-19

Σε περίπτωση ασθένειας από κορωνοϊό, των τέκνων, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία ανεξαρτήτως της ηλικίας τους είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για 14 ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου.

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα άλλων αδειών που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων και δεν απαιτείται ύπαρξη προϋπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

Οι εργαζόμενοι γονείς κατά την διάρκεια της άδειας λαμβάνουν αποδοχές  κατά τα 2/3 από τον εργοδότη και κατά 1/3 από τον  κρατικό προϋπολογισμό.

Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα

Για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας για τους εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα αρκούν 50 ημέρες εργασίας (αντί 100) στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, κατ’ εξαίρεση για το 2020.

Τρόπος καταβολής Δώρου Χριστουγέννων 2020

-Οι  εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα  είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής,  είτε πλήττεται σημαντικά, λόγω του COVID-19, καταβάλλουν το επίδομα Χριστουγέννων την 21/12/2020.
-Εάν πρόκειται για εργαζόμενο που η σύμβαση του έχει τεθεί σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής του σχέσης εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει την περίοδο από την 1/5/2020 έως και την 31/12/2020,  το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της.
-Το Δώρο Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης του εργαζομένου, θα υπολογιστεί επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που έχει λάβει και θα καταβληθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 espa