Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέες παρατάσεις για τις Δηλώσεις Μισθώσεων Ακινήτων, Δηλώσεις Covid και Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής

 

1.Παρατείνεται μέχρι και 20/10/2020 η προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για μισθώσεις με ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης της μίσθωσης από 1/8/2020 έως και 31/8/2020.

Παρατείνεται μέχρι και την 4/12/2020 η προθεσμία για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών, λόγω σιωπηρής παράτασης της διάρκειας των μισθώσεων ή λόγω μεταβολής του όρου της συμφωνίας μίσθωσης που αφορά στο ποσό του μισθώματος, για μισθώσεις που ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Η ως άνω προθεσμία για υποβολή Δήλωσης καλύπτει και μισθώσεις οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την 1/1/2014, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής Δήλωσης και ήταν σε ισχύ την 12η Ιουνίου 2020.

Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης που έχει λυθεί μέχρι και την 12/06/2020 και για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι και την 4/12/2020 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

2.Οι αρχικές Δηλώσεις Covid, για τη μεταβολή του μισθώματος για τους μήνες από Μάρτιο έως Ιούνιο, που τυχόν δεν υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας που είχε τεθεί με προηγούμενη απόφαση, δύναται να υποβληθεί μέχρι και 9/10/2020. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται και οι τροποποιητικές Δηλώσεις Covid για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

Οι αρχικές ή τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τον μήνα Σεπτέμβριο μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 20/10/2020.

Προκειμένου να υποβληθεί η «Δήλωση Covid», πρέπει μέχρι 20/10/2020 να έχει υποβληθεί η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη.

Η αποδοχή των «Δηλώσεων Covid» από τους μισθωτές θα πρέπει να γίνεται εντός 7 ημερών από τη λήξη των προθεσμιών για την υποβολή των παραπάνω δηλώσεων. Αν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.

3.Η προθεσμία υποβολής των αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 1/8/2020 έως και 31/8/2020 ή των αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της μίσθωσης από 1/8/2020 έως και 31/8/2020 παρατείνεται μέχρι και την 20/10/2020.espa