Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Αποζημίωση εκμισθωτών για τα ενοίκια Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα ενοίκια Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021.

Για τα πρόσωπα που δεν εισέπραξαν ενοίκιο κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 η καταβολή θα γίνει ως εξής:

1.Για φυσικά πρόσωπα το ποσό ίσο με το 80% για κάθε μήνα.

2.Για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ποσό ίσο με 60% του συνολικού ενοικίου για κάθε μήνα στον τραπεζικό λογαριασμό τους που έχει γνωστοποιηθεί.

Σημειώνεται το ποσό που θα καταβληθεί, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Δικαιούχοι:

  1. Οι εκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, νομικά πρόσωπα δημοσίου καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης για ακίνητα επί των οποίων έχουν την πλήρη κυριότητα και δεν εισέπραξαν μίσθωμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από τους ενοικιαστές.
  2. Οι υπεκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, νομικά πρόσωπα δημοσίου καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης για ακίνητα επί των οποίων έχουν την πλήρη κυριότητα και δεν εισέπραξαν μίσθωμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από τους ενοικιαστές.
  3. Οι κληρονόμοι εκμισθωτών και υπεκμισθωτών που έχουν αποβιώσει, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται ο κληρονομούμενος τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι είναι οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος ώστε να ενημερωθούν τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου.
  4. Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. Η ειδικότερη διαδικασία καθώς και οι προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης θα καθοριστούν με νέα απόφαση.

Προϋποθέσεις:

1.Ο δικαιούχος να υποβάλλει Δήλωση Covid για μεταβολή του ενοικίου.

2.Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής αποβιώσει και δεν έχει υποβάλει την «Δήλωση Covid» μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, δικαιούχοι του ποσού που αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού μισθώματος για κάθε μήνα, καθίστανται οι κληρονόμοι του, οι οποίοι υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος την εν λόγω δήλωση, εντός 2 μηνών από την λήξη της κατά περίπτωση προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς.

3.Στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος αποβιώσει μετά την υποβολή της «Δήλωσης Covid» και δεν έχει γνωστοποιήσει τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών στην ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και τότε ισχύει:

3α. Εφόσον υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, οποιοσδήποτε από τους κληρονόμους γνωστοποιεί στη Δ.Ο.Υ. του κληρονομούμενου τον τραπεζικό αυτό λογαριασμό προσκομίζοντας βεβαίωση από την τράπεζα στην οποία ανήκει ο λογαριασμός αυτός.

3β. Αν δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, τότε οι κληρονόμοι αυτού πρέπει να γνωστοποιήσουν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος, προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά, τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κληρονομιαία περιουσία και τον αριθμό και το έτος υποβολής της «Δήλωσης Covid». Στην περίπτωση αυτή το ποσό που αντιστοιχεί στο 80%  του συνολικού μισθώματος για κάθε μήνα καταβάλλεται κατά το ποσοστό που αναλογεί σε καθένα από αυτούς, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κληρονόμων που έχουν δηλωθεί στο TAXISnet. Η αίτηση της παρούσας υποβάλλεται εντός 2μηνών από την λήξη της κατά περίπτωση προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς.

Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ποσού στους δικαιούχους:

1.Η ΑΑΔΕ, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής “Δήλωσης COVID” και εντός 30 ημερών, επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις Covid» τις εγκρίνει ή αποστέλλει μήνυμα για την διόρθωσή τους ή τις απορρίπτει. Ο εκμισθωτής, ο υπεκμισθωτής ή οι κληρονόμοι αυτών ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιηθεί στο Τaxisnet για την απόρριψη της «Δήλωσης Covid» ή για τις τυχόν διορθώσεις.

2.Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους διενεργείται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος ξεκινά δεκαπέντε ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της “Δήλωσης Covid” και ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Η ημερομηνία έναρξης του 2ου κύκλου θα είναι η επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του πρώτου κύκλου. Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους διενεργείται σταδιακά.

3.Το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% ή στο 60%, κατά περίπτωση, του συνολικού μισθώματος για κάθε μήνα, καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στο TAXISnet.espa