Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέο Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Πράσινη Μετάβαση

 

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ   «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» όπου επιχορηγούνται επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια από 30.000 έως 1.000.000 ευρώ με ποσοστά από 40% και πάνω.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα 2 προγράμματα οι αιτήσεις για τα οποία ξεκινούν 22/3 και Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να υπαχθείτε σε κάποιο από αυτά επικοινωνήστε με το γραφείο μας για να γίνει ένας έλεγχος ενταξιμότητας αν ο ΚΑΔ που έχετε εμπίπτει.

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αυτή η δράση χρηματοδοτεί  πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

– Έχουν κλείσει μία τουλάχιστον πλήρη διαχειριστική περίοδο

-Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

-Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον  έτος.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται έως 40%. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:  (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»:

Αυτή η δράση χρηματοδοτεί  υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

– Έχουν κλείσει μία τουλάχιστον πλήρη διαχειριστική περίοδο

-Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

-Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον  έτος.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€. €. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται έως 40%. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:  (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται μέσω του προγράμματος είναι οι εξής :

-Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

-Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)

-Εξοπλισμός (GREEN)

-Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

-Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

-Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

-Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

-Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

-Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά επαγγελματικά ηλεκτρικά

-Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)

 espa