Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις σε κράτη μέλη της ΕΕ

 

Σε πολλές χώρες της ΕΕ μπορεί να γίνει υπαγωγή επιχειρήσεων σε ειδικό καθεστώς, δηλ. δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιεί η επιχείρηση συναλλαγές υπό ορισμένες προϋποθέσεις χωρίς να υποχρεούται να χρεώνεται ΦΠΑ. Αν η επιχείρηση πραγματοποιεί φορολογητέες παραδόσεις προϊόντων ή παροχές υπηρεσιών οι οποίες είναι μικρότερες από ένα ορισμένο ετήσιο όριο, τότε μπορεί να απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα όρια αυτά για τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Διευκρινίζεται ότι, για τα όρια του παρακάτω πίνακα ισχύουν ειδικοί όροι από χώρα σε χώρα, και πως σε ορισμένες χώρες δεν προβλέπεται απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο αμέσως μόλις πραγματοποιήσουν φορολογητέες πωλήσεις.

Κράτος μέλος Απαλλαγή για μικρές επιχειρήσεις
EU one-stop shop 10.000 EUR
Αυστρία 35.000 EUR
Βέλγιο 25.000 EUR
Βουλγαρία 81.807 EUR*
Κύπρος 15.600 EUR
Τσεχία 81.363 EUR*
Γερμανία 22.000 EUR
Δανία 6.702 EUR*
Εσθονία 40.000 EUR
Ελλάδα 10.000 EUR
Ισπανία Ουδέν
Φινλανδία 15.000 EUR
Γαλλία 85.500 EUR για αγαθά ή 34.300 EUR για υπηρεσίες
Κροατία 40.000 EUR
Ουγγαρία 31.813 EUR*
Ιρλανδία 80.000 EUR για αγαθά  ή 40.000 EUR για υπηρεσίες
Ιταλία 85.000 EUR
Λιθουανία 55.000 EUR
Λουξεμβούργο 35.000 EUR
Λετονία 50.000 EUR
Μάλτα 35.000 EUR για αγαθά ή  30.000 για υπόλοιπα
Ολλανδία 20.000 EUR
Πολωνία 46.747 EUR*
Πορτογαλία Ουδέν
Ρουμανία 89.484 EUR*
Σουηδία 6.890 EUR*
Σλοβακία 49.790 EUR
Σλοβενία 50.000 EUR
Ηνωμένο Βασίλειο 97.560 EUR*

*Ισόποσα σε ευρώ-Συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις 14.11.2023

 espa