Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Διακοπή ατομικής επιχείρησης με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών

 

Διευκρινίσεις δόθηκαν με την εγκύκλιο Ε.2040/2023 σχετικά με τη δήλωση διακοπής των εργασιών φυσικών προσώπων καθώς και την αντικατάσταση της ημερομηνίας διακοπής με νέο πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών.

Τα φυσικά πρόσωπα και οι κληρονόμοι αυτών, εφόσον έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία διακοπής των εργασιών της ατομικής επιχείρησης, μπορούν να αιτηθούν την αντικατάσταση της ημερομηνίας διακοπής τους με άλλη, προγενέστερη ή μεταγενέστερη, εφόσον προσκομίσουν τα νέα στοιχεία-δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το νέο πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών.

Αν η αίτηση αντικατάστασης υποβάλλεται πέραν των 30 ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλεται το πρόστιμο βάσει του νόμου.

Η αρμόδια ΔΟΥ επιβεβαιώνοντας την υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων, την καταβολή των τυχόν τελών κυκλοφορίας μέχρι την νέα ημερομηνία παύσης εργασιών,  εκδίδει την νέα «Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών», που αναρτάται μαζί με την Ειδική Έκθεση στην ψηφιακή θυρίδα του φορολογούμενου «e-Κοινοποιήσεις» και ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που ο νέος χρόνος διακοπής είναι προγενέστερος, δεν γεννάται υποχρέωση επιστροφής καταβληθέντων τελών κυκλοφορίας.espa