Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Δήλωση εργασίας για εργαζόμενους συνταξιούχους

 

Από 01/01/2024, ορίζεται η υποχρέωση και η διαδικασία δήλωσης της απασχόλησης των συνταξιούχων.

Σε περίπτωση ανάληψης υποχρεωτικώς υπακτέας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόλησης, ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει να καταβάλλει το σύνολο της κύριας και επικουρικής σύνταξης στον απασχολούμενο συνταξιούχο. Για την ασφάλιση του απασχολούμενου συνταξιούχου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την ασφαλιστέα απασχόληση και επιπλέον πόρος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση προσώπων που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης, η υποχρέωση καταβολής πόρου ξεκινά την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Ηλεκτρονική υπηρεσία δήλωσης απασχόλησης

Τα πρόσωπα που είναι ήδη συνταξιούχοι ή υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης οφείλουν μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα ανάληψης της απασχόλησης ή μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή της απασχόλησης, να δηλώσουν την έναρξη και τα χαρακτηριστικά της απασχόλησής τους. Ωστόσο, όσοι ήδη εργάζονται και το έχουν δηλώσει στο παρελθόν, στα ταμεία τους έχουν περιθώριο 4 μήνες για την υποβολή της νέας ηλεκτρονικής αίτησης.

Παράλειψη της δήλωσης

Για την έναρξη της απασχόλησης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με δώδεκα (12) μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος πόρου

α. Ο πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ σε ετήσια βάση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης, όπως εκάστοτε ισχύει.
β. Με εκκαθαριστική διαδικασία, ετησίως από τον e-ΕΦΚΑ προσδιορίζονται ποσά πλέον του ορίου, τα οποία διαγράφονται ή επιστρέφονται εφόσον έχουν εξοφληθεί
γ. Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος πόρου υποβάλλεται αίτηση στον e- ΕΦΚΑ από τον δικαιούχο.espa