Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

 

Έπειτα από νέα απόφαση, με ισχύ από την Δευτέρα 26 Φεβρουάριου 2024, διευκρινίζονται όλα τα ζητήματα που αφορούν τους απασχολούμενους συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος του e-ΕΦΚΑ και τον τρόπο υποβολής της σχετικής δήλωσης. Αναλυτικά:

ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Στους συνταξιούχους που εργάζονται, θα καταβάλλεται εφεξής το σύνολο της σύνταξής τους (κύριας και επικουρικής), με τις πάγιες προβλεπόμενες κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να υφίσταται πλέον η παρακράτηση του 30% που ίσχυε μέχρι και την άνω απόφαση.

Η σύνταξη αναστέλλεται μέχρι και το 62ο έτος στους συνταξιούχους που εργάζονται σε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης,

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι υπόχρεοι που πρέπει να εισέλθουν στην νέα πλατφόρμα είναι όλοι οι εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο), γήρατος λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977 (Α’ 164) και των νόμων που παραπέμπουν σε αυτόν, ενώ δεν ισχύει για συνταξιούχους λόγω θανάτου.

Συγκεκριμένα:

-Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που ξεκίνησαν να εργάζονται οποτεδήποτε πριν την έναρξη ισχύος της απόφασης και συνεχίζουν να απασχολούνται μέχρι σήμερα.
-Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που ξεκίνησαν να εργάζονται από 01.01.2024, ακόμη και εάν ήδη έχουν διακόψει την απασχόλησή τους.
-Όσοι έχουν υποβάλλει ή υποβάλλουν εφεξής αίτηση συνταξιοδότησης και συνεχίζουν την απασχόλησή τους χωρίς διακοπή.
-Όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης και αναλαμβάνουν εργασία μετά την υποβολή της αίτησης αυτής.
-Όσα πρόσωπα έχουν δηλώσει την έναρξη της απασχόλησής τους στο φορέα με άλλο τρόπο, για παράδειγμα υποβολή χειρόγραφης αίτησης στο τοπικό υποκατάστημα του ΕΦΚΑ οφείλουν να επαναλάβουν τη σχετική δήλωση ψηφιακά στην πλατφόρμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο απασχολούμενος συνταξιούχος πρέπει να υποβάλει δήλωση στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/dilosi-erg-synt.php). Η είσοδος στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών taxisnet ή με τη χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής τράπεζας (e-banking). Στην νέα πλατφόρμα δηλώνεται η ανάληψη της απασχόλησης καθώς και οι προϋποθέσεις για την εξαίρεση από την καταβολή πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ ή και από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

1.Η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης ως συνταξιούχος

2.Ο τύπος της σύνταξης ή η υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση

3.Η κατηγορία απασχόλησης

4.Η δήλωση των προϋποθέσεων σε περίπτωση που υπάρχουν ώστε να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί:

Α) για τους συνταξιούχους – έως την τελευταία μέρα του μήνα από την ημερομηνία πρόσληψης

Β) για τους εργαζομένους που κάνουν την αίτηση συνταξιοδότησης αλλά συνεχίζουν να απασχολούνται – ως την τελευταία μέρα του μήνα που υπέβαλαν την αίτηση συνταξιοδότησης

Ειδικότερα κατ’ εξαίρεση προθεσμία 4 μηνών από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ, ήτοι έως και 26/06/2024 έχουν:

-Συνταξιούχοι, όσοι είχαν την απασχόληση πριν από τη δημοσίευση της απόφασης και συνεχίζουν να απασχολούνται έως σήμερα ή ανέλαβαν απασχόληση από 01.01.2024 και την διέκοψαν μέχρι τις 26.02.2024

-Συνταξιούχοι, όσοι είχαν υποβάλλει χειρόγραφες δηλώσεις ανάληψης απασχόλησης στα τοπικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ στο παρελθόν, αλλά συνεχίζουν να απασχολούνται και μετά την 01.01.2024.

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Χρηματική κύρωση με 12 μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις προβλέπει για όσους θα παραλείψουν να υποβάλουν την δήλωση για την έναρξη της.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η παράλειψη υποβολής της δήλωσης (με τη διασταύρωση των στοιχείων των ΑΠΔ και του Μητρώου μη-μισθωτών με την ηλεκτρονική πλατφόρμα, είτε με επιτόπιους ελέγχους) και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ή και πόρου για το διάστημα της απασχόλησης, ο e-ΕΦΚΑ καταλογίζει τις ασφαλιστικές εισφορές και το ποσό του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, καθώς και τη χρηματική κύρωση, η οποία μπορεί να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως 1/4 από την κύρια σύνταξη και με συμψηφισμό από την επικουρική. Άλλως, εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Ειδικά στην περίπτωση των μη μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολουμένων, και αγροτών, πριν ή μετά τη δήλωση στην ηλεκτρονική υπηρεσία απαιτείται και η εγγραφή/επανεγγραφή/μεταβολή(απογραφή) στο μητρώο μη μισθωτών.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΡΟΥ ΥΠΕΡ  e-ΕΦΚΑ

Στους απασχολούμενους συνταξιούχους, επιβάλλεται πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ, που διαμορφώνεται ως εξής:

1.Οι μισθωτοί: 7,7% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης και 2,3% επί των ασφαλιστέων αποδοχών επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

2.Οι μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι):

50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης και σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον Κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης.

3.Οι αγρότες: 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης και σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, ύψους 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης και 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης.

4.Οι μισθωτοί μηχανικοί και έμμισθοι δικηγόροι: 7,7% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης και ύψους 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

5.Όσοι αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.): 10% επί της καθαρής αξίας του παραστατικού για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

6.Όσοι αμείβονται  με εργόσημο του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 7,7% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου για τον Κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και ύψους 2,3% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

7.Όσοι  αμείβονται με εργόσημο του π. ΟΓΑ : 10% επί της αξίας των καταβαλλόμενων αμοιβών, για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

Ειδικά για όσους αμείβονται με εργόσημο του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του π. ΟΓΑ, το ποσό του πόρου προσδιορίζεται μετά από εκκαθάριση που διενεργείται σε ετήσια βάση.

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΡΟΥ ΥΠΕΡ e-ΕΦΚΑ

Από την καταβολή του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ εξαιρούνται μετά την δήλωση εξαίρεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα οι παρακάτω ομάδες πληθυσμού, ειδικότερα:

-Τα άτομα με ψυχική αναπηρία: Πρόκειται για άτομα με ψυχική ή νοητική αναπηρία ή ψυχική και νοητική αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας.
-Οι συνταξιούχοι του ν. 612/1977 (Α’ 164) και των διατάξεων που παραπέμπουν σε αυτόν, που συνταξιοδοτούνται από τον ιδιωτικό τομέα με ειδικές διατάξεις λόγω πιστοποιημένης συνδρομής ειδικών παθήσεων, όπως τυφλότητα, τετραπληγία, ακρωτηριασμό, κυστική ίνωση κ.α.
-Οι συνταξιούχοι με ειδικές παθήσεις στο δημόσιο τομέα βάσει του Π.Δ. 169/2007 (Α’ 210).
-Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του Π.Δ. 169/2007.
-Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
-Τα πρόσωπα των οποίων η σύνταξη εκδίδεται και καταβάλλεται από το Υπ. Οικονομικών (θύματα πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών κ.α.)
-Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο).
-Οι απασχολούμενοι σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, για τους οποίους όμως προβλέπεται αναστολή σύνταξης έως το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Η εξαίρεση από την καταβολή του πόρου ξεκινάει την πρώτη ημέρα του μήνα εντός του οποίου εκδόθηκε η απόφαση της ειδικής κατηγορίας και λήγει την τελευταία μέρα του μήνα λήξης της αιτίας χορήγησής της.

Επίσης, υπόχρεοι δήλωσης στην πλατφόρμα είναι και τα πρόσωπα που εξαιρούνται τόσο από την καταβολή πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, όσο και από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για την απασχόλησή τους ως συνταξιούχοι και ειδικότερα:

-Οι συνταξιούχοι του π. ΟΓΑ, εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ.
-Οι συνταξιούχοι των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.
-Οι συνταξιούχοι υπέρ των οποίων εκδίδεται Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών, οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών.espa