Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επιδότηση πρόσληψης προσωπικού από επιχειρήσεις

 

Δημοσιεύθηκε η αναλυτική πρόσκληση του νέου προγράμματος της ΔΥΠΑ με στόχο την κατάρτιση και απασχόληση ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών. Συγκεκριμένα, η Δράση περιλαμβάνει κατάρτιση σε γνώσεις ψηφιακής και πράσινης οικονομίας και εν συνεχεία πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων μέσω προγράμματος εξάμηνης και πλήρους απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Η Δράση διακρίνεται σε δύο κατηγορίες :

Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) αφορά σε κατάρτιση και πιστοποίηση, σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, για έως 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στο Μητρώο ΔΥΠΑ ηλικίας 25 έως 45 ετών. Η αναβάθμιση δεξιοτήτων υλοποιείται μέσω των Μητρώων Παρόχων Κατάρτισης των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ και της παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διάρκειας 80 ωρών (τουλάχιστον 60 ωρών σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έως 20 ωρών ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). Την κατάρτιση των ωφελούμενων ακολουθεί πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.


Πρόγραμμα Απασχόλησης

Το αντικείμενο του Προγράμματος της Απασχόλησης είναι η δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων για έξι (6) μήνες, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εφαρμόσουν και να εξασκήσουν της αποκτηθείσες δεξιότητες και γνώσεις από το πρόγραμμα ΣΕΚ που ολοκλήρωσαν και από το οποίο έλαβαν πιστοποίηση.

Επιχορήγηση

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου, για έξι (6) μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μεικτών αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας.

Συγκεκριμένα, η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας βάσει του κανονισμού de minimis ανέρχεται:

-στο 100% του μοναδιαίου κόστους για την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ, ηλικίας 25-30 ετών (1.022,00 €),

-στο 80% του μοναδιαίου κόστους για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 31-45 ετών (817,60 €).

Συγκεκριμένα, η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας βάσει κανονισμού ανέρχεται:

-στο 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ, ηλικίας 25-30 ετών με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα 1000,00€

-στο 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ ηλικίας 31-45 ετών με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα 800,00€.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να επιχορηγηθούν βάσει του άρθρ. 32 του Κανονισμού υπ’αριθμ.651/2014 (L187) της Επιτροπής, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση η πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική ή ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.

Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι, οι οποίοι :

α) είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για έξι (6) μήνες και άνω, ή

β) είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση πριν την συμμετοχή τους στη δράση κατάρτισης της παρούσας.

Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι, οι οποίοι:

α) είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ, για χρονικό διάστημα άνω των είκοσι τεσσάρων(24) μηνών, ή

β) είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ, για χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών και ανήκουν στην κατηγορία (β) της ανωτέρω παραγράφου «άτομα σε μειονεκτική θέση».

 espa