Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέες αλλαγές σχετικά με τα διευθυντικά στελέχη

 

Δημοσιεύθηκε νέα απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, με ισχύ από 1/3/24, μέσω της οποίας καθορίζεται εάν ένας εργαζόμενος εντάσσεται ή όχι στην κατηγορία των διευθυνόντων υπαλλήλων.

Ως εργαζόμενοι που κατέχουν θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική, θεωρούνται όσοι:

α. Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης ή είναι πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα

β. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους

γ. Είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη

δ. Είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη

ε. προΐστανται Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών μονάδων της εργοδοτικής επιχείρησης, εφόσον η εργοδοτική επιχείρηση τους εμπιστεύεται την εποπτεία μέρους της συνεχούς, διακεκομμένης ή έκτακτης, αλλά πάντως ουσιώδους λειτουργίας της και οι εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται τετραπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου κατώτατου μισθού,

ζ. αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του εξαπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η δήλωση στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της κτήσης ιδιότητας πραγματοποιείται με την υποβολή της Δήλωσης Βασικών Όρων Εργασίας, ενώ θα πρέπει να αποτυπώνεται στην σύμβαση εργασίας για ποιον από τους παραπάνω λόγους ορίζεται ο εν λόγω εργαζόμενος ως διευθυντικό στέλεχος.espa