Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» για επιχειρήσεις

 

Αναρτήθηκε η προδημοσίευση του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», όπου στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση των εκτιμωμένων εκπομπών αερίων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον κατά 30%. Ο ανώτερος στόχος είναι υποχρεωτικός ενώ αιτήσεις που δεν πληρούν το παραπάνω κριτήριο θα θεωρούνται μη επιλέξιμες.

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως τις 31/12/2023. Θα πρέπει επιπλέον να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ, όπως ορίζει η πρόσκληση.

Σημαντική προϋπόθεση, να έχει προβεί η ενδιαφερόμενη επιχείρηση στην έκδοση του 1ου Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ – ή τον Ενεργειακό Έλεγχο, εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να υποβληθεί εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1.Δαπάνες εξοπλισμού

-Θέρμανση με χρήση αντλιών θερμότητας
-Σύστημα ηλιακής θέρμανσης
-Αγορά έξυπνων συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας
-Δαπάνες λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

2.Δαπάνες υπηρεσιών

-Δαπάνες εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού
-Δαπάνες για την έκδοση δύο (2) Ενεργειακών Πιστοποιητικών
-Δαπάνες για την υλοποίηση Ενεργειακού Ελέγχου (πριν την έναρξη της επένδυσης και ακολούθως αυτής, αντίστοιχα της διαδικασίας για τα ΠΕΑ), η οποία είναι επιλέξιμη, μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (στην περίπτωση αυτή δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη ΠΕΑ).

Ύψος ενίσχυσης

Η επιδότηση βασίζεται στην ένταση της ενίσχυσης και το μέγιστο προϋπολογισμό  επιλέξιμων δαπανών ανά μέγεθος επιχείρησης ως ακολούθως με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis:

Μέγεθος Επιχειρήσεις Μέγιστη
Ενίσχυση
Μέγιστος
προϋπολογισμός
Ένταση ενίσχυσης
Μικρή 10.000 € 20.000 € 50%
Μεσαία ή Μεγάλη 10.000 € 20.000 € 40%

 

Υποβολή αιτήσεων

Με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου  Περιβάλλοντος και Ενέργειας επρόκειτο να ανακοινωθεί  η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.espa