Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Πρόγραμμα «ανακαινίζω-ενοικιάζω»: οι προϋποθέσεις ένταξης και οι κατηγορίες δαπανών

 

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω». Στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα διαμόρφωσης οικημάτων, τα οποία δεν βρίσκονταν σε λειτουργική ισχύ, προκειμένου να τεθούν προς ενοικίαση.

Προϋποθέσεις ένταξης -Ποσοστό ενίσχυσης

Οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν για τους επιλέξιμους ωφελούμενους ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ είναι οι εξής:

– να διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που να υπερβαίνει το 50%
– το ακίνητο να έχει έκταση έως 100 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή
– ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, και να διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ
-το ακίνητο να μην έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί δηλαδή ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών
-οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος δύναται να επιδοτηθούν σε ποσοστό 40% για την υλοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, θα εκταμιευθεί στον ενεργό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, προκαταβολή της επιδότησης η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του προϋπολογιζόμενου ποσού της.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά οι κατηγορίες δαπανών:

-Δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής του επιλέξιμου ακινήτου. Ενδεικτικά, τέτοιου είδους εργασίες περιλαμβάνουν ανακαίνιση χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής ή χώρων κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση ή επισκευή δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες
-Δαπάνες για αγορά προϊόντων και υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω
– Δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές τ. ΙΚΑ (νυν e-ΕΦΚΑ) για τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης και επισκευής, οι οποίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αναφορικά με τα μη στεγασμένα επαγγέλματα, βαρύνουν τον δικαιούχο του προγράμματος
-Δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) ή έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης και επισκευής

Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται έως του συνολικού ποσού των επτακοσίων ευρώ (700€). Για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης, ο δικαιούχος οφείλει να εξασφαλίσει τυχόν απαιτούμενες άδειες/εγκρίσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, ενώ στην αίτηση υποβολής συμπληρώνεται το προϋπολογιζόμενο ύψος της συνολικής δαπάνης ανακαίνισης.

Έλεγχος δαπανών

Η πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών πραγματοποιείται από τον δικαιούχο, υποχρεωτικά και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, αξιοποιώντας την υφιστάμενη χρεωστική, πιστωτική ή/και προπληρωμένη κάρτα πληρωμών του, η οποία έχει εκδοθεί στο Α.Φ.Μ. του και αφορά τον ενεργό λογαριασμό πληρωμών του (ΙΒΑΝ), τον οποίο και έχει δηλώσει κατά την αίτηση υποβολής.

Προϋποθέσεις εκμίσθωσης ακινήτου

Μετά την πραγματοποίηση των πληρωμών των επιλέξιμων δαπανών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προβεί στην εκμίσθωση του επιλέξιμου ακινήτου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. Να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή η εκμίσθωση σε νομικά πρόσωπα,  η υπεκμίσθωση ή και η παραχώρηση χρήσης του ακινήτου.espa