Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις

 

Προδημοσιεύτηκε το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα». Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40% και η  μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35% επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου και του τουρισμού.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως ορίζονται στην δημόσια πρόσκληση του προγράμματος.

Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που υπάγονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα.

Κ.Α.Δ. – 2008
Κωδικός
Αριθμός Δραστηριότητας:  55
Περιγραφή: Καταλύματα
55.1 (όλες οι υποκατηγορίες) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.
55.2 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης της 55.20.19) Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.
55.30.11 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ).

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε: δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και σε λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες .

Επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

-ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους,

-ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού,

-εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων

-εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων

-εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων

-εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης

-εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

-αντικατάστασης ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων κύριων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία)

-εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης

-εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο

Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

-υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου

-υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης

-υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης

-εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου

Ύψος ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης

-δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) για τον κλάδο του Τουρισμού.

-δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) για τον κλάδο του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Υποβολή αιτήσεων

Με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου  Περιβάλλοντος και Ενέργειας επρόκειτο να ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.espa