Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Προϋποθέσεις ένταξης και δικαιούχοι της δράσης «Ερευνώ-Καινοτομώ»

 

Αναρτήθηκε η αναλυτική προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027», η οποία στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.
Αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν όταν γίνει η οριστική δημοσίευση της δράσης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

Η δράση απευθύνεται μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς.

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις (4) παρεμβάσεις που παρατίθενται παρακάτω:

-Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

-Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

-Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

-Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις 

Ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ανά παρέμβαση ορίζεται ως εξής: 

Παρέμβαση I        800.000 € 

Παρέμβαση II      2.000.000 € 

Παρέμβαση III     2.000.000 € 

Παρέμβαση ΙV    Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe. 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες. Το ποσοστό ενίσχυσης του έργου έρευνας και ανάπτυξης ενός δικαιούχου καθορίζεται από:

α) την κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) του έργου του και

β)το μέγεθος της επιχείρησης (Πολύ Μικρή/Μικρή, Μεσαία ή Μεγάλη)

 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Κάθε αυτοτελής επιχείρηση (με ξεχωριστό ΑΦΜ) μπορεί να συμμετέχει ως δυνητικός δικαιούχος σε έως πέντε (5) Αιτήσεις Χρηματοδότησης αθροιστικά ανεξαρτήτως παρέμβασης, καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης. Σημειώνεται ότι, δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΟ 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες 6 επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων: 

-Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις.

-Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.

-Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους παρακάτω 8 τομείς

Α) Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
Β) Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
Γ) Αγροδιατροφική Αλυσίδα
Δ) Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
Ε) Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
ΣΤ) Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ζ) Αειφόρος Ενέργεια
Η) Ψηφιακές Τεχνολογίες

 

 espa