Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ψηφίστηκαν τα πρόστιμα για τα mydata

 

Tα πρόστιμα για όσους ξεχνάνε να φέρουν τιμολόγια στον λογιστή τους και κατά συνέπεια να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα mydata περιλαμβάνονται στο προσφάτως ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου.

Υπενθυμίζουμε ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα τιμολόγια τους (έσοδα & έξοδα) κάθε μήνα. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όποιο παραστατικό εξόδου καθυστερεί να διαβιβαστεί δεν θα μπορεί να εκπίπτει από τα έξοδα και το ΦΠΑ.

Συμπληρωματικά των παραπάνω εισάγονται και τσουχτερά πρόστιμα, τα οποία θα ισχύσουν με νεότερη απόφαση του υπουργείου. Πιο συγκεκριμένα:

1. Η οντότητα που παραλείπει να διαβιβάσει ή διαβιβάζει εκπρόθεσμα τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων στην ΑΑΔΕ, έρχεται αντιμέτωπη με τις εξής κυρώσεις κατά περίπτωση:

-Για μη διαβίβαση παραστατικών εσόδων επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα ευρώ (250 €) σε ημερήσια βάση.
-Αν δεν διαβιβάσει δεδομένα που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων που λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος ή αν δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων πενήντα ευρώ (250€) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, στην περίπτωση υπόχρεου τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, στην περίπτωση υπόχρεου τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
-Αν διαβιβάσει ως εκδότης σύνοψη παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου.
-Αν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης, πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500 €) σε ημερήσια βάση και τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) ανά φορολογικό έτος.
-Αν δεν διαβιβάσει λοιπά παραστατικά είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας, πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο αν το παραστατικό εσόδου με το οποίο τα λοιπά παραστατικά είσπραξης συσχετίζονται έχει εκδοθεί προ κάθε φορολογικού ελέγχου.

Σε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης.

2. Αν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση πράξης επιβολής προστίμου της παρ. 1, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε νέα ίδια παράβαση εντός της πενταετίας τετραπλασιάζονται, χωρίς να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια ανά φορολογικό έτος.

 

 

Tags:


espa