Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέες διευκρινίσεις για την προαιρετική ασφάλιση ανασφάλιστων διαζευγμένων

 

Με τη νέα εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ δίνονται διευκρινίσεις για την προαιρετική ασφάλιση ανασφάλιστων διαζευγμένων προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα για παροχές ασθενείας σε είδος από τον e-ΕΦΚΑ.

Με προηγούμενη εγκύκλιο έχει δοθεί η δυνατότητα στον ανασφάλιστο διαζευγμένο σύζυγο να διατηρήσει το δικαίωμα για παροχές ασθενείας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ ή άλλο φορέα ασφάλισης ασθενείας, από το φορέα δηλαδή που ασφαλιζόταν κατά τη λύση του γάμου ο έτερος σύζυγος. Η εγκύκλιος αυτή ισχύει και για τα ζευγάρια που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.

Με τη νέα εγκύκλιο διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις για την διατήρηση αυτού του δικαιώματος:

– Ο γάμος θα πρέπει να έχει λυθεί μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του ανασφάλιστου συζύγου.

– Δε θα πρέπει να έχει άλλο δικαίωμα άμεσης ή έμμεσης ασφάλισης για παροχές ασθενείας από άλλο ασφαλιστικό ταμείο.

– Θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημα εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης του διαζυγίου.

– Σε περίπτωση που ο ανασφάλιστος σύζυγος έχει οφειλή από μη μισθωτή απασχόληση θα πρέπει να προβεί σε ρύθμιση αυτής και να τηρεί τους όρους της.

Επίσης, ο διαζευγμένος σύζυγος θα πρέπει να καταβάλλει στον e-ΕΦΚΑ ασφαλιστική εισφορά κάθε μήνα για την υγειονομική περίθαλψη σε είδος. Το ύψος της εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 6,45% επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό μισθό άγαμο μισθωτού.

Η μηνιαία εισφορά θα πρέπει να καταβάλλεται από τον ανασφάλιστο διαζευγμένο εμπρόθεσμα ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που αφορά η εισφορά.

Η προαιρετική ασφάλιση θα αρχίζει από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης. Διενεργείται για μισθωτούς ασφαλισμένους για 25 ημέρες ασφάλισης τον μήνα και 300 μέρες ασφάλισης το έτος. Σε περίπτωση που η υποβολή της αίτησης δεν έχει γίνει στην αρχή του μήνα, ο μήνα υποβολής της αίτησης εξαιρείται από την ασφάλιση. Για τους μη μισθωτούς, η ασφάλιση διενεργείται για τουλάχιστον ένα μήνα ή δώδεκα μήνες ανά έτος.

Η διακοπή/λήξη της προαιρετικής ασφάλισης γίνεται:

– Με την υποβολή γραπτής δήλωσης από τον δικαιούχο που αναφέρει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της ασφάλισης. Η διακοπή ή η λήξη της ασφάλισης θα γίνει την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.

– Όταν ο δικαιούχος αναλάβει εργασία ή δραστηριότητα ή αποκτήσει ασφαλιστέα ιδιότητα στον e-ΕΦΚΑ.

– Όταν μπορεί να ασφαλιστεί ως έμμεσος ασφαλιζόμενος.

– Με τη συνταξιοδότηση από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο.

– Με το θάνατο του διαζευγμένου.

– Με την τέλεση γάμου.espa