Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Oι κανόνες για τις επωνυμίες των εταιρειών

 

Δημοσιεύτηκε απόφαση με τους κανόνες σχηματισμού των επωνυμιών και των διακριτικών τίτλων των φυσικών ή νομικών προσώπων.

Σύμφωνα με την απόφαση, πλέον θα τηρείται Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων για να προστατεύονται οι επιχειρήσεις από τη δημιουργία σύγχυσης, της εκμετάλλευσης ξένης φήμης και του αθέμιτου ανταγωνισμού. Η κατοχύρωση της επωνυμίας γίνεται με βάση την χρονική προτεραιότητα που έγινε η δέσμευση.

Πλέον η κατοχύρωση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου έχει ισχύ σε όλη την επικράτεια. Για τις επωνυμίες και τους διακριτικούς τίτλους που έχουν δεσμευτεί μέχρι και την έκδοση της παρούσας απόφασης και η ισχύ τους είναι σε επίπεδο νομού και είναι μοναδικοί σε όλη την Ελλάδα, θα έχουν πανελλήνια ισχύ ενώ αν δεν είναι μοναδικοί, η ισχύ τους θα είναι σε επίπεδο νομού.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τον σχηματισμό της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου:

– Για τα φυσικά πρόσωπα η επωνυμία θα πρέπει να είναι το ονοματεπώνυμο τους.

– Για τα νομικά πρόσωπα η επωνυμία σχηματίζεται από το ουσιαστικό μέρος που μπορεί να είναι το ονοματεπώνυμο του/των εταίρου/εταίρων ή/και το αντικείμενο της επιχείρησης ή/και μπορεί να είναι μία λέξη ή φράση και από το τυπικό μέρος που αφορά τη νομική μορφή της εταιρίας. Ο διακριτικός τίτλος είναι προαιρετικός και η επιλογή του είναι ελεύθερη. Ωστόσο, και για την επωνυμία και για το διακριτικό τίτλο υπάρχουν λεκτικοί περιορισμοί.

Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούν πανομοιότυπες επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους με άλλες επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, που αφορούν την περίπτωση γραπτής συγκατάθεσης μιας επιχείρησης στην οποία επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί η ίδια επωνυμία από άλλη επιχείρηση, τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και τις επιχειρήσεις που έχουν την ίδια επωνυμία αλλά έχουν διαγραφεί από το Γ.Ε.Μ.Η. τουλάχιστον ένα χρόνο πριν.

Η επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος θα πρέπει να είναι σαφής και να έχουν επαρκή διαφοροποίηση από τους ήδη κατοχυρωμένους τίτλους του Μητρώου για να μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από το πληροφοριακό σύστημα. Ο αυτόματος έλεγχος γίνεται μόνο στο ουσιαστικό μέρος της επωνυμίας.

Τέλος, αν κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρήσει ότι η χρήση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου που έχει δεσμευτεί μεταγενέστερα από τρίτο αποτελεί απειλή για τη φήμη και τους πελάτες του τότε μπορεί να κινηθεί δικαστικά.

 

 

 

 

 espa