Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Τα δικαιολογητικά που ενδέχεται να ζητήσει η εφορία για την εκκαθάριση της δήλωσης

Η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έχει ξεκινήσει και ως συνήθως οι περισσότερες δηλώσεις αναμένεται να υποβληθούν τις τελευταίες εβδομάδες πριν την καταληκτική ημερομηνία.

Υπάρχουν όμως αρκετές περιπτώσεις που το τελευταίο κλικ της υποβολής της δήλωσης εισοδήματος, δεν συνεπάγεται και το πέρας των υποχρεώσεων. Αυτό συμβαίνει διότι σε αρκετούς φορολογούμενους η εφορία θα ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά ώστε να προβεί στην εκκαθάριση του φόρου. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι πλέον η προθεσμία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών είναι πέντε εργάσιμες ημέρες. Δηλαδή ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει προνοήσει κατά την υποβολή της δήλωσης να έχει στην κατοχή του όλα τα απαραίτητα έγγραφα και με σκοπό να τα υποβάλλει στην αρμόδια εφορία εγκαίρως.

Σε αντίθετη περίπτωση, όπως λέει και το μήνυμα που εμφανίζεται στο taxis, η δήλωση θα εκκαθαριστεί από την εφορία με διόρθωση όπου απαιτείται ή διαγραφή των ποσών που συνεπάγονται απαλλαγή, έκπτωση ή μείωση φόρου και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην έκδοση του… “φουσκωμένου” εκκαθαριστικού.

Εισοδήματα αλλοδαπής

Ένα καυτό σημείο που σχεδόν πάντα ζητούνται δικαιολογητικά από την εφορία είναι τα εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό. Αυτά έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες καθώς πρέπει να συμπληρωθούν στο σωστό πεδίο ανά είδος εισοδήματος αλλά και αναλόγως τη χώρα προέλευσης. Μεγάλη σημασία έχει αν η χώρα που προκύπτει το εισόδημα έχει υπογράψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης (Σ.Α.Δ.Φ) με την Ελλάδα και αν έχει, τι προβλέπει η σύμβαση για τον συγκεκριμένο τύπο εισοδήματος.

Από αυτό θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο αν ο φόρος που καταβλήθηκε στο εξωτερικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειωθεί το ποσό του ελληνικού φόρου ή ακόμα και της εισφοράς αλληλεγγύης.

Επειδή οι υποπεριπτώσεις είναι πραγματικά εκατοντάδες, σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι ο φορολογούμενος να ζητάει τη γνώμη ειδικού γιατί  οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά.

Για παράδειγμα σε εισόδημα από τις ΗΠΑ για το οποίο έχει  παρακρατηθεί  φόρος στο πεδία του παρακρατηθέντα φόρου αλλοδαπής θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο το ποσό του ομοσπονδιακού φόρου των Η.Π.Α. και όχι και ο πολιτειακός φόρος.

Επίσης στην περίπτωση που ο φόρος αλλοδαπής έχει καταβληθεί σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισοτιμία ευρώ και ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου στην αλλοδαπή που αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής. Σε περίπτωση  όμως, περιοδικών πληρωμών η μετατροπή θα πρέπει να γίνει με βάση τη μέση ετήσια ισοτιμία, της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα δικαιολογητικά που θα ζητήσει η εφορία για τα εισοδήματα αλλοδαπής

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν σε πέντε ημέρες από την υποβολή της δήλωσης για να γίνει δεκτή η έκπτωση του φόρου αλλοδαπής είναι τα παρακάτω:

Για τις χώρες με τις οποίες υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (Σ.Α.Δ.Φ.), βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

Για τις λοιπές χώρες, με τις οποίες δεν υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ, βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή.

Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, απαιτείται βεβαίωση από το πρόσωπο αυτό, θεωρημένη από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή. Η θεώρηση αυτή δεν απαιτείται όταν η παρακράτηση διενεργείται από δημόσιο φορέα, ασφαλιστικό οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Η βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Χάγης (apostille) εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ανωτέρω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση. Η σχετική βεβαίωση υποβάλλεται πρωτότυπη και απαιτείται η επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα.

Σημαντικό είναι να επισημάνουμε και τις επίσημες οδηγίες της Α.Α.Δ.Ε για το ποιες μεταφράσεις γίνονται δεκτές από τις εφορίες

Οι μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων που προσκομίζονται στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε μπορούν να γίνονται από:

1.Τη μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών
2.Τις έμμισθες και άμισθες προξενικές αρχές της Ελλάδας
3.Τους δικηγόρους (πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε)
4.Τους πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου (υπό προϋποθέσεις).
5.Τα πρόσωπα που, σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), είναι εξουσιοδοτημένα να πραγματοποιούν μεταφράσεις δημοσίων εγγράφων.

Τεκμήρια

Στις περιπτώσεις φορολόγησης με αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) είναι πιθανό να χρειαστεί προσκόμιση δικαιολογητικών στην εφορία.

Μια σχετικά συνηθισμένη περίπτωση είναι όταν υπάρχει ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών η οποία όμως δεν προκύπτει από τα στοιχεία που έχει διαθέσιμα στο σύστημα της η εφορία. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο φορολογούμενος να συντάξει πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου και να τον προσκομίσει στην εφορία, επίσης σε πέντε ημέρες. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί την πρώτη φορά που θα συνταχθεί ο πίνακας ανάλωσης, ώστε να συμπεριλάβει διαδοχικά από την παλαιότερη   χρονιά που  υπάρχουν δεδομένα.

Αυτό διότι κάθε επόμενος πινάκας ανάλωσης μπορεί να συμπεριλαμβάνει εισοδήματα μόνο μέχρι το πρώτο έτος του πρώτου κατατεθειμένου πίνακα και όχι παλαιοτέρα εκείνου.

Επίσης η φορολόγηση μέσω τεκμηρίων μπορεί να αμφισβητηθεί από φορολογούμενους που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες, πάντα με την προσκόμιση δικαιολογητικών:

α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,
β) είναι φυλακισμένοι,
γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,
δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας,
ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές,
στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους και
ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

Λοιπές περιπτώσεις δικαιολογητικών

Κάποιες  περιπτώσεις που ενδέχεται να ζητηθούν δικαιολογητικά είναι οι παρακάτω:

•    Αν δεν προκύπτει από τα αρχεία του taxis η αναπηρία στους  κωδικούς 905-906 ή 913-914( αναπηρία 80% και άνω  )
•    Σε αγοραπωλησίες ακινήτων ή λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ι.Χ., μετοχές)
•    Σε εισαγωγή συναλλάγματος από το εξωτερικό (εμβάσματα είτε τελωνείο)
•    Σε συμβάσεις δανείων μεταξύ ιδιωτών ή εταιρειών (ομολογιακά π.χ.).

Χρήσιμο είναι να θυμόμαστε πως εάν κάποια από τα δικαιολογητικά έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών και δεν έχουν αλλάξει δεν απαιτείται έκδοση νέων δικαιολογητικών αλλά υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το φορολογικό έτος που αφορούσε το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό που τυχόν υποβλήθηκε, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτό και ότι, καλύπτει και το τρέχον φορολογικό έτος. Επίσης σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης που δεν ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών εννοείται πως δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και παραδίδονται εφόσον ζητηθούν.

*Το παρόν άρθρο έχει δημοσιευτεί στο capital.grespa