Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Πρώτο Ένσημο: Πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για νέους 18-29 ετών

 

Το Πρώτο Ένσημο είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν νέοι ηλικίας 18-29 ετών οι οποίοι δεν έχουν προϋπηρεσία εργασίας στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα. Το Πρώτο Ένσημο έχει ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα, είτε αορίστου είτε ορισμένου χρόνου, επιδοτείται για χρονικό διάστημα έξι μηνών ως εξής:

α) Η σύμβαση πλήρους απασχόλησης επιδοτείται με ποσό 1.200 ευρώ, που επιμερίζεται μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταβάλλει τα 600 ευρώ απευθείας στον νέο εργαζόμενο, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μισθού του και ανεξάρτητα από το ύψος του. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, καταβάλλεται στον εργοδότη το ποσό των 600 ευρώ για την κάλυψη μέρους του μισθού.

β) Η σύμβαση μερικής απασχόλησης, η οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 20 ώρες την εβδομάδα, επιδοτείται με 600 ευρώ. Τα 300 ευρώ καταβάλλονται απευθείας στον εργαζόμενο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος καταβάλλονται στον εργοδότη 300 ευρώ. Η σύμβαση μερικής απασχόλησης απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

γ) Για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών, η νέα θέση επιδοτείται αναλογικά με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με το είδος της, για παράδειγμα η σύμβαση μερικής απασχόλησης επιδοτείται με το μισό του ποσού. Η  διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μήνα.

Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων κατά μέσο όρο που είχε στις 12 Νοεμβρίου 2021, την ημερομηνία δηλαδή της δημοσίευσης της νομοθετικής ρύθμισης για το Πρώτο Ένσημο και ο αριθμός μπορεί να προσαυξηθεί κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων από το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, εάν ο αριθμός εργαζομένων στις 12 Νοεμβρίου 2021 ήταν 5 άτομα, και έγινε πρόσληψη 1 ατόμου με το πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο την 1 Φεβρουαρίου 2022, ο εργοδότης θα πρέπει να διατηρήσει 6 εργαζόμενους για 6 μήνες, δηλαδή μέχρι την 1 Αυγούστου 2022.

Ο έλεγχος για την συμμόρφωση για την υποχρέωση της διατήρησης των θέσεων εργασίας, πραγματοποιείται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μέσω διασταυρώσεων με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ και του  e-ΕΦΚΑ.  Εάν οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται, οι επιδοτήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Στην περίπτωση αυτή, ο ωφελούμενος εργαζόμενος δεν εκπίπτει του προγράμματος.

Ένας επιδοτούμενος εργαζόμενος δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ένα νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο. Παρόλα αυτά, η επιχείρηση μπορεί να κάνει αίτηση για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι αν απολυθεί ή αποχωρήσει ο εργαζόμενος η πρόσληψη του οποίου έγινε με το Πρώτο Ένσημο, θα πρέπει να γίνει πρόσληψη άλλου για να μην χαθεί η όποια επιδότηση για όσους μήνες έμεινε, αλλά χωρίς να είναι σίγουρο ότι ο αντικαταστάτης θα μπορέσει να ενταχθεί επίσης.espa