Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Σε λειτουργία η ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών

 

Η ΑΑΔΕ με νέα της ανακοίνωση ενημερώνει τους φορολογουμένους πως πλέον είναι διαθέσιμη από 29/11 η υπηρεσία ψηφιακής υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής κατά πράξεων της φορολογικής αρχής, αιτήματος αναστολής ενώπιον της ΔΕΔ και παρακολούθησης της πορείας τους για  πράξεις που εκδοθήκαν από τα ΕΛΚΕ, το ΚΕΜΕΕΠ, το ΚΕΦΟΜΕΠ, τις ΔΟΥ Α’ και Α1’ τάξης καθώς και από τις ΔΟΥ Ψυχικού και Ν. Ιωνίας Θεσσαλονίκης. Από 15/12 θα παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής υποβολής και για τις υπόλοιπες ΔΟΥ.

Σε περίπτωση που αναρωτιέστε πότε υποβάλλει κάποιος ενδικοφανή προσφυγή η απάντηση είναι απλή, καθώς υποβάλλεται  για την επανεξέταση πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας με στόχο της να επιλύσει φορολογικές διάφορες σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτευχθεί συντομότερα η είσπραξη δημόσιων εσόδων και να αποσυμφόρηθουν τα διοικητικά δικαστήρια από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης. Εφόσον ο φορολογούμενος αμφισβητεί τις πράξεις που εκδίδονται σε βάρος του από τη φορολογική αρχή (αφορά ημερομηνίες από 1/1/2014 και μεταγενέστερες), οφείλει  να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή  στη Διεύθυνση Επίλυσης Διάφορων της ΑΑΔΕ πριν προσφύγει στη Διοικητική Δικαιοσύνη. Αρμόδια φορολογική αρχή για την ενδικοφανή προσφυγή είναι αυτή που εξέδωσε την σχετική πράξη.

Να σημειωθεί πως δεν απαιτείται κανένα παράβολο για την ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔ.

Το χρονικό περιθώριο για την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής είναι εντός προθεσμίας τριάντα ημέρων ενω για κάτοικους εξωτερικού είναι εξήντα ημέρες.

Η ψηφιακή υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής πραγματοποιείται μέσω του δικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ με τη χρήση των προσωπικών κωδίκων πρόσβασης taxisnet.

Η ενδικοφανής προσφυγή θα πρέπει να αναφέρει όλα τα παρακάτω

– τα ακριβή στοιχεία του υπόχρεου

– την προσβαλλόμενη πράξη

– τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του

– τη διεύθυνση στην οποία θα πραγματοποιούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου.

Ο υπόχρεος μαζί με την ενδικοφανή προσφυγή θα πρέπει να συνυποβάλει και όλα τα σχετικά έγγραφα στα οποία βασίζεται το αίτημα του. Επιπλέον συνυποβάλει ηλεκτρονικό φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή ψηφιακού αρχείου

– η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή,

– η αίτηση αναστολής σε περίπτωση αυτοτελούς υποβολής,

– τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επικαλείται.

Και τέλος την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει το ακριβές περιεχόμενο των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου.

Ακόμη δίνεται η δυνατότητα ψηφιακής υποβολής της αίτησης αναστολής ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή. Το αίτημα αναστολής αφορά στο καταβλητέο ποσοστό 50% του αμφισβητουμένου ποσού της πράξης.

Μαζί με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται και τα αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς του αιτούντος  δηλαδή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει

– τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος

– την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

H προθεσμία για την έκδοση απόφασης της ενδικοφανούς προσφυγής είναι αποκλειστικά εντός 120 ημέρων από την ημερομηνία υποβολής της. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί απόφαση εντός της προθεσμίας και δεν ενημερωθεί ο υπόχρεος τότε θεωρείται πως έχει απορριφθεί κι ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση της απόφασης κατά το πέρας της προθεσμίας. Ωστόσο για την απόφαση του αιτήματος αναστολής η προθεσμία για την έκδοση της είναι εντός 30 ημέρων από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής και σε περίπτωση μη έκδοσης της απόφασης εντός της παραπάνω προθεσμίας θεωρείται πως το αίτημα έχει απορριφθεί.

Η υποχρεωτική ψηφιακή υποβολή για τις πράξεις όλων των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων θα ξεκινήσει από 1/2/2023 με εξαίρεση τους φορολογουμένους κάτοικους εξωτερικού, οι οποίοι εναλλακτικά θα έχουν τη δυνατότητα και της χειρόγραφης υποβολής.