Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

 

Αναρτήθηκε η προ-δημοσίευση για το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων» . Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος καθώς και η ανάρτησή της αναλυτικής πρόσκλησης, αναμένεται να γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Αναλύονται τα βασικά στοιχεία του προγράμματος, που επρόκειτο να υλοποιηθεί:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η Δράση θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021–2027 συνολικού ύψους 160.000.000 € για το σύνολο της Χώρας.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν με την δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, πρέπει να συντρέχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

-Ξενοδοχεία:

Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω

Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

-Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979

-Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

 

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

-Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Σημειώνεται ότι: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

-Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω

Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. . Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά  10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και  επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ (Ετήσια Μονάδα Εργασίας) , τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

-Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος: : Για την υλοποίηση κτιριακών δαπανών θα πρέπει να προσκομισθούν ακριβή στοιχεία  χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης ,  δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) επί του χώρου και εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης.

-Μηχανήματα – Εξοπλισμός

-Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό

-Λοιπός Εξοπλισμός

-Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)

-Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

-Τεχνικές Μελέτες

-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

-Μεταφορικά Μέσα

-Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)espa