Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

Αναρτήθηκε η προ-δημοσίευση για το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος καθώς και η ανάρτηση της αναλυτικής πρόσκλησης , αναμένεται να γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Αναλύονται τα βασικά στοιχεία του προγράμματος, που επρόκειτο να υλοποιηθεί:

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η Δράση θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021–2027 συνολικού ύψους 190.000.000€ για το σύνολο της Χώρας.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση οι υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με τον όρο νεοσύστατες, ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν με την δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. Στους επιλέξιμους ΚΑΔ δεν θα περιλαμβάνονται εκείνοι που σχετίζονται με την ενίσχυση επιχειρήσεων στον κλάδο της Εστίασης, του Λιανικού Εμπορίου και του Τουρισμού.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 40.000€ έως 400.000€. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ (Ετήσια Μονάδα Εργασίας), τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

– Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος: Για την υλοποίηση κτηριακών δαπανών, θα πρέπει να προσκομισθούν ακριβή στοιχεία χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) επί του χώρου και εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης.

-Μηχανήματα – Εξοπλισμός

-Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό

-Λοιπός Εξοπλισμός

-Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)

-Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

-Τεχνικές Μελέτες

-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

-Μεταφορικά Μέσα

-Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)espa