Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους έως 29 ετών

 

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), με την πρόσκληση 11/2023 καλεί

α) άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει δράση θεωρητικής κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών σε τομείς ψηφιακής οικονομίας, διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για διάστημα 6 μηνών, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από 24/04/2023 μέχρι και 24/05/2023 στο www.dypa.gr, και

β) τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς ψηφιακής οικονομίας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων έως 29 ετών για διάστημα 6 μηνών, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν σύμφωνα με τα παρακάτω:

Επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό:

μπορούν να ενταχθούν για 1 ασκούμενο.

Επιχειρήσεις με προσωπικό:

α. 1-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν για 2 ασκούμενους.

β. 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για 3 ασκούμενους.

γ. 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν για 4 ασκούμενους.

δ. 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν για 6 ασκούμενους.

ε. 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν για 10 ασκούμενους.

στ. Άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν για αριθμό ασκούμενων ίσο με ποσοστό 25% επί του αριθμού του προσωπικού τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά το μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ημερολογιακά).

Αποζημίωση

Η Δ.ΥΠ.Α. καταβάλλει κάθε μήνα στους ασκούμενους καθαρή ημερήσια αποζημίωση 27€ (και όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα) που αφορά σε 6ωρη εργασιακή εμπειρία.  Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από τον ασκούμενο και τον ίδιο για κάθε ημέρα άσκησης.espa