Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Προϋποθέσεις και δικαιούχοι του προγράμματος «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους»

 

Ανοίγει την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονομώ–Ανακαινίζω για Νέους». Σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα στην επιλέξιμη κατοικία. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο σκέλη:

-Σκέλος «Εξοικονομώ» : Αφορά παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων.

-Σκέλος «Ανακαινίζω» : Αφορά παρεμβάσεις αισθητικής, λειτουργικής ανακαίνισης και αναβάθμισης των κατοικιών , ως συμπληρωματικές των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.


Δυνητικοί Δικαιούχοι και Επιλέξιμες Κατοικίες

-Φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στο διάστημα 1η Ιανουαρίου 1984 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2005.

-Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψηλή κυριότητα) στην επιλέξιμη κατοικία.

-Η κατοικία θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια.

-Η κατοικία θα πρέπει να έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίσης της Γ.


Ποσοστά επιχορήγησης βάσει ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος

Ατομικά Εισόδημα Οικογενειακό

Εισόδημα

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης σκέλος «Εξοικονομώ»

 

Ποσοστό επιχορήγησης σκέλος

«Ανακαινίζω»

< 5.000 < 10.000 75%-65% 30%
>5.000 – 10.000 >10.000-20.000 70%-60% 30%
>10.000-20.000 >20.000-30.000 55%-45% 30%
>20.000-30.000 >30.000-50.000 45%-40% 30%

Εφόσον ο αιτών είναι πολύτεκνος, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +15%. Ενώ το ποσοστό επιχορήγησης για το σκέλος «Ανακαινίζω» παραμένει 30% για όλες τις κατηγορίες ωφελούμενων.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες για το σκέλος «Εξοικονομώ» είναι οι εξής:

-Αντικατάσταση Κουφωμάτων

-Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης

-Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης

-Σύστημα ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

-Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. συσκευές smart home, έξυπνα συστήματα διαχείρισης της θέρμανσης/ψύξης κ.α.)

Οι επιλέξιμες δαπάνες για το σκέλος «Ανακαινίζω»  είναι οι εξής :

Δαπάνες και εργασίες  που σχετίζονται με την ανακαίνιση της επιλέξιμης κατοικίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: η ανακαίνιση κουζίνας, η ανακαίνιση μπάνιου, η προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων, ειδών υγιεινής, ερμαριών, εσωτερικών θυρών και γενικά εργασιών που δεν καλύπτονται από το σκέλος του «Εξοικονομώ».

Λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες:

Μέσω του προγράμματος είναι δυνατή η χρηματοδότηση για τις παρακάτω υποστηρικτικές υπηρεσίες:

-Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Α

-Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Β

-Ηλεκτρονική ταυτότητα

-Τεχνικός Σύμβουλος

-Άδεια/Μελέτη

Ως ανώτατο επιλέξιμο κόστος για τις λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες ορίζονται τα 2.500 €.

Διάρκεια Υλοποίησης έργων

Τα έργα των ωφελούμενων θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα .

Ιδιωτική Συμμετοχή

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων.

Το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων καλύπτεται:

Α) με ίδια κεφάλαια

Β) με δυνατότητα δανειακής σύμβασηςespa