Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Επιδότηση ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις της εστίασης: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

 

Από τις 14/5/2021 έως 30/7/2021 ανοίγει η πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις της εστίασης που είχαν  μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

Το πακέτο ανέρχεται στα 330 εκατ. ευρώ και η μέγιστη επιδότηση ανά επιχείρηση θα είναι 100.000 ευρώ.

Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατεθεί μόνο για την προμήθεια υλικών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. τρόφιμα και ποτά).

Προϋποθέσεις για να ληφθεί η επιδότηση:

 • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ:
  1. 10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10
  2. 21 : Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.21
  3. 29.20 : Άλλες υπηρεσίες εστίασης Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20
  4. 30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
 • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 • Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.

Επιπλέον στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις της εστίασης για την επιδότηση ΕΣΠΑ:

 • Επιδότηση: 100%
 • Ύψος Ενίσχυσης: Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019
 • Διάρκεια: Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021
 • Ημερομηνία Επιλεξιμότητας: η 1η Απριλίου 2021

Υποχρεώσεις

 1. Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των κωδικών των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021:

– 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας

– 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και

-364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

 1. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ στα σχετικά φορολογικά στοιχεία του λήπτη της ενίσχυσης, διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70 % του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα, η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και του 70% του αθροίσματος δηλωθέντων ποσών στους ανωτέρω Κωδικούς, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.
 2. Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις αναφερόμενες Δράσεις των ΠΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.


espa