Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Επιδότηση πάγιων δαπανών -Μέχρι 17 Ιουνίου οι αιτήσεις

Μέχρι τις 17 Ιουνίου ,η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την επιδότηση παγίων δαπανών των επιχειρήσεων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία κατά τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020.

Δικαιούχοι της επιδότησης-προϋποθέσεις

  1. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου» (ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών» (ΚΑΔ 96.04.10.04).
  2. Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 31/12/2020 και δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια εφόσον πληρούν τις    βασικές   προϋποθέσεις :

-να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ,

-είχαν ενεργό κύριο ΚΑΔ  ή ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητάς  με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του κυρίου ΚΑΔ στις 31 /12/ 2020 έναν από  ΚΑΔ  που α αναγράφονται στην απόφαση.

έχουν υποβάλει, τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 2019 και ΦΠΑ περιόδων  1/2019 εως και 3/2021

 

Επισημαίνεται  επίσης  ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της αίτησης εκδήλωσή ενδιαφέροντος είναι η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2020 εως στις 17/6/2020 και έπειτα  από διευκρινίσεις  του υπουργείου Οικονομικών αρκεί η συμπλήρωση και η οριστικοποίηση  του εντύπου Ε3 για την χρήση 2020 χωρίς να είναι απαραίτητη η υποβολή δήλωσης φορολογίας  εισοδήματος φυσικών  και νομικών προσώπων

 

Εξαιρούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

Η επιδότηση των  επιχειρήσεων που πληρούν τις  προϋποθέσεις της εκ δοθείσας απόφασης , θα επιτευχθεί όχι μέσω ταμειακής εκταμίευσης αλλά  μέσω  δημιουργίας  πιστωτικού ποσού  το οποίο  μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 31/12/2021 , για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών που  είναι  πληρωτέες από 1.7.2021 έως 31.12.2021.

Το ποσό της στήριξης θα προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί οπουδήποτε δικαίωμα  ή  αξίωση στις  αιτούσες  επιχειρήσεις

Αναμένεται νεότερη απόφαση που θα ορίζει αναλυτικά τους ορούς , την διαδικασία υποβολής αίτησης , τις υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς το ύψος της ενίσχυσης.

 

Βήματα για την λήψη της «Ενίσχυσης»

 

  • Με την είσοδο στην εφαρμογή myBusinessSupport»  και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ.
  • Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/29.05.2021 και συναινώ στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων από την ΑΑΔΕ.
  • Εκδηλώνω ενδιαφέρον για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιδότησης Παγίων Δαπανών


espa