Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

 

Σημαντικές υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης η οποία υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποστεί μείωση ενοικίου λόγω Covid να υποβάλλουν δήλωση μέχρι την 1η Ιουλίου και τους μισθωτές αντίστοιχα να την αποδεχτούν μέχρι τις 6 Ιουλίου.

Αυτό για να ισχύσουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις της αναστολής της είσπραξης των βεβαιωμένων  οφελών και της έκπτωσης του  25%.

Επίσης καθίσταται υποχρεωτική πλέον η υποβολή λύσης μίσθωσης για όσα μισθωτήρια σταματούν ή έχουν σταματήσει μέχρι σήμερα και φαίνονται ενεργά στο taxisnet.

Τέλος, θα πρέπει να «ανέβουν» στο taxinet όλα τα μισθωτήρια που δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή, όπως π.χ. κάποιο χειρόγραφο που είχε υπογραφεί προ υποχρέωσης δήλωσης στο taxis.

Δείτε αναλυτικά παρακάτω λεπτομέρειες :

Διαδικασία υποβολής δήλωσης

Οι εκμισθωτές ακινήτων (φυσικά πρόσωπα και εταιρείες) υποβάλλουν δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος – ονομαζόμενη ως «Δήλωση Covid» –  για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο.

Εκμισθωτές

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής  της δήλωσης Covid, απαραίτητη προϋπόθεση  είναι  η αρχική  ή τροποποιητική δήλωση της μίσθωσης για το συγκεκριμένο ενοίκιο να έχει γίνει ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφη κατάθεση του μισθωτηρίου στην εφορία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ηλεκτρονική υποβολή της μίσθωσης θα πρέπει έως την 1η Ιουλίου 2020, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, να  υποβληθεί ηλεκτρονική δήλωση των στοιχείων μίσθωσης όπως αυτά ίσχυαν πριν τη μείωση του μισθώματος.

– Είσοδος στο taxisnet στο πεδίο «Στοιχεία Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»

– Υποβολή Δήλωσης Covid, τα στοιχεία εκμισθωτή, συνεκμισθωτή, μισθωτή καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου, ανακτώνται από την τελευταία   ηλεκτρονικά υποβληθείσα Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

– Συμπλήρωση από τον εκμισθωτή των εξής στοιχείων:

1.Χρήση μισθίου, όπου ο εκμισθωτής θα πρέπει να επιλέξει κάποια από τις ακόλουθες επιλογές:

«κατοικία φοιτητή εξαρτώμενου μέλους»

«κύρια κατοικία στην οποία ο εκμισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του»

«κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/μέρος συμφώνου συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.) του μισθωτή είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του»

«επαγγελματική στέγη»

«κύρια κατοικία ναυτικού»

2. Το  αρχικό μηνιαίο μίσθωμα πριν τη μείωση.

3. Το ποσό του μισθώματος μετά τη μείωση.

4. Το μήνα που αφορά η μείωση (Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο)

– Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, εκτύπωση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ COVID»

Για τυχόν μεταγενέστερες μειώσεις ενοικίου, ο εκμισθωτής πρέπει να υποβάλλει  «Δήλωση Covid» μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση (π.χ. μείωση ενοικίου Ιουλίου – προθεσμία υποβολής δήλωσης έως 20/7/2020).

Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, η δήλωση Covid υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη που έχει υποβάλει τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

Μισθωτές

Οι μισθωτές έχουν υποχρέωση αποδοχής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο μέχρι την 6η Ιουλίου 2020.

Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος, η αποδοχή της δήλωσης από τους μισθωτές υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης από τον εκμισθωτή.

Παρόλα αυτά, εάν δεν υποβληθεί δήλωση αποδοχής μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας, θεωρείται ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.

Σε περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για τη μείωση του μισθώματος εξακολουθεί και υπάρχει υποχρέωση υποβολής και αποδοχής της «Δήλωσης Covid».

 

Υποχρεωτικά στο taxis η λύση μίσθωσης

Mε την ίδια απόφαση ανακοινώθηκε η υποχρέωση πλέον του εκμισθωτή (μέχρι πρότινος ήταν προαιρετικό) να δηλώσει στο σύστημα taxis την λύση της μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη διακοπή της μίσθωσης (π.χ. διακοπή μίσθωσης 15/6/2020 – υποχρέωση υποβολή δήλωσης λύσης έως 30/7/2020).

Μέχρι 30/9 θα πρέπει να καταχωρηθούν όλες οι μισθώσεις που έχουν λυθεί μέχρι 12/6 ανεξαρτήτως αν είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα στην Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί η λύση της μίσθωσης, το μισθωτήριο θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

 

Χωρίς πρόστιμο η δήλωση των χειρόγραφων μισθωτηρίων

Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας έως 30/9/2020 χωρίς την επιβολή κυρώσεων προκύπτει και για  τα συμφωνητικά μίσθωσης αρχικά ή τροποποιητικά λόγω σιωπηρής παράτασης αυτών ή λόγω μεταβολής του ποσού του μισθώματος, τα οποία είναι σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονική δήλωση.

Προσοχή για τα συμφωνητικά μισθώσεων που έχουν συναφθεί πριν την 01/01/2014 (συμπληρώνεται η δήλωση όπως ισχύουν τα στοιχεία της μίσθωσης στις 12/6/2020).

 espa