Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Μέτρα στήριξης τουριστικών επιχειρήσεων και αγοράς εργασίας λόγω COVID-19

 

Δημοσιεύτηκε η νέα ΠΝΠ με μέτρα, μεταξύ άλλων, για την στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19.

Ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

1.αναστέλλονται έως 31η Οκτωβρίου 2020 οι προθεσμίες λήξης εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις με ΚΑΔ που παρατίθενται παρακάτω, και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του 2020 κατά ποσοστό άνω του 70% σε σχέση με του α’ εξαμήνου του 2019 και οι οποίες είχαν ανασταλεί δυνάμει της ΠΝΠ 30/3/2020.

2.α) Αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις με ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του 2020 κατά ποσοστό 70% έως 85% σε σχέση με του α’ εξαμήνου του 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 16 Ιουλίου 2020 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

β)  Οι προθεσμίες της περίπτωσης α) παρατείνονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020 για αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με το 2019.

γ) Αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις με ΚΑΔ του πίνακα και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του 2020 κατά ποσοστό άνω του 85% σε σχέση με τον του α’ εξαμήνου του 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,  εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020.

Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση της παρούσας και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020 της περ. (α) και έως την 31η Οκτωβρίου 2020 της περ. (β). Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα των α και β  αναστέλλονται έως την 30η Σεπτεμβρίου ή την 31η Οκτωβρίου 2020 η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

3.Από την 22 Αυγούστου έως την 31 Οκτωβρίου 2020 για τους ΚΑΔ που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα των επιχειρήσεων που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του 2019, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων έως την 31η Οκτωβρίου 2020.

Η παρούσα ισχύει για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή.

Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων αυτών δύναται να πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

4.α) Η διαδικασία εφαρμογής, η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων πραγματοποιούνται με μηχανογραφικό τρόπο από την ΑΑΔΕ.β) Η διαβίβαση των στοιχείων της περ. (α) γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείων. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα η ανωτέρω διαβίβαση γίνεται μέσω της ΔΙΑΣ.

Πίνακας ΚΑΔ

ΚΑΔ         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

55.10       Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20       Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30       Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.19  Άλλες δραστηριότητες καταλύματος

79.11       Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12       Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδίων

79.90       Δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

 

Έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας

– Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

– Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματος τους.

– Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα της περ. (β), εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

– Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εξ αποστάσεως εργασία, ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την          εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.

– Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περ. (δ), ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

– Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζόμενου, δεν εφαρμόζει την παρούσα διάταξη, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 € για κάθε παράβαση.espa