Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και διαταγών

 

Από 18/11/2020 και έως 31/12/2020, για τις επιχειρήσεις που είτε έχει ανασταλεί η δραστηριότητά τους με απόφαση Δημόσιας Αρχής είτε έχουν πληγεί από την επιδημία του κορωνοϊού βάσει ΚΑΔ, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία του κάθε αξιόγραφου. Η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται κατά 75 ημέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται πληγείσες:

Οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του 2019.

Ποια αξιόγραφα αφορά η παραπάνω ρύθμιση:

Επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

Διαδικασία ένταξης στην ρύθμιση:

Τα αξιόγραφα πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός 6 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της ΔΙΑΣ ΑΕ. Για τον σκοπό εφαρμογής, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα  να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.

Επισημάνεται ότι τα οφειλόμενα αξιόγραφα από επιχειρήσεις, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 6/11/2020 έως τη 18/11/2020 δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) εάν εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 50% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του 2019, απολαμβάνουν το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους,  αφορά τα αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από 6/11/2020 έως  31/12/2020.

Παρατείνονται μέχρι και την 30/4/2021:

Α) Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα από δηλώσεις ΦΠΑ που έπρεπε να καταβληθούν στο διάστημα 1-30/11/2020, καθώς και οφειλών που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία 30/11/2020 και 31/12/2020 για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, εάν  το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους το 2019.

Β) Η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα των παραπάνω προσώπων. Οι δύο αυτές δόσεις θα πληρωθούν στο τέλος του προγράμματος ρύθμισης.

Εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του Covid-19.

Για την εφαρμογή των παραπάνω οι κομιστές των αξιογράφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση, σχετικά με το μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του 2019.