Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Έκτακτη επιχορήγηση για πληττόμενες επιχειρήσεις από τον Covid-19 – Έως 15 Απριλίου οι αιτήσεις

 

Εγκρίθηκε η έκτακτη μη επιστρεπτέα επιχορήγηση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19. Η επιχορήγηση απευθύνεται στις επιχειρήσεις των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού που υφίστανται σημαντική οικονομική ζημία, και το ποσό προς κάθε επιχείρηση ανέρχεται σε ποσοστό 8% κατά μέγιστο επί του κύκλου εργασιών του 2019 και μέχρι 400.000 €.

Οι παραπάνω επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός των 2 ετών της πανδημίας (2020 και 2021) εντάσσονται στη δράση με κατ’ αναλογία υπολογιζόμενη μέγιστη επιχορήγηση.

Οι κυριότερες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση είναι:

– Νόμιμη λειτουργία

– Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους επιλέξιμους κλάδους

– Μείωση κύκλου εργασιών έτους 2020 σε ποσοστό τουλάχιστον 50% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών έτους 2019

– Πλήρωση απαιτήσεων περί μη προβληματικότητας στο έτος 2019

– Μη υπέρβαση ορίου σώρευσης ύψους 2,3 εκατ. ευρώ ομοειδών ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει «Προσωρινού Πλαισίου».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς την απαίτηση προσκόμισης φυσικού φακέλου δικαιολογητικών, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη διεύθυνση www.ependyseis.gr  από 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 μέχρι και 15 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται με τήρηση χρονικής σειράς προτεραιότητας. Η εκταμίευση της επιχορήγησης γίνεται αμέσως μετά την έγκριση της υποβληθείσας αίτησης χωρίς υποχρέωση υποβολής δεύτερου σχετικού αιτήματος. Η επιχορήγηση αναλώνεται υποχρεωτικά σε λειτουργικές δαπάνες εντός των 9 πρώτων μηνών του 2022 και καλύπτει μέρος (μέχρι 70%) των δαπανών αυτών.

Όπως και σε όλες τις προηγούμενες σχετικές δράσεις του υπ. Ανάπτυξης, έχει και εδώ ήδη θεσμοθετηθεί το ακατάσχετο της δικαιούμενης επιχορήγησης ώστε μέσω της δράσης να χρηματοδοτείται η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και όχι η κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς το κράτος ή προς τρίτους.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν την υποχρέωση ηλεκτρονικής επισύναψης δικαιολογητικών υποβολής. Ειδικά οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις, θα πρέπει να φέρουν γνήσιο υπογραφής.

Τα υποβληθέντα στοιχεία των επιχειρήσεων θα διασταυρωθούν με τα ήδη τηρούμενα στοιχεία στις εθνικές βάσεις δεδομένων, όπως το taxisnet, πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα μίας και μοναδικής εκ νέου υποβολής.espa