Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3: Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την νέα Επιστρεπτέα Προκαταβολή, με την οποία ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να κάνουν αίτηση, οι εξαιρέσεις, η προθεσμία υποβολής αίτησης και λοιπές λεπτομέρειες.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά στοιχείων εσόδων θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» έως την 21η Σεπτεμβρίου 2020.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι παρακάτω επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω του COVID-19:

α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, με εξαίρεση τις ακόλουθες:

– Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση  εξαρτημένης εργασίας κατά την 1/8/2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή.

Κατ’ εξαίρεση δύνανται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1/8/2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή εφόσον:

i) είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020 έναν από τους περιγραφόμενους στον Πίνακα Ι παρακάτω ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού δευτερεύοντα ΚΑΔ κατά την 20/3/2020, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020

ii) είτε έχουν την έδρα τους στο Δήμο Μεσαπείων και στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων, ανεξαρτήτως ΚΑΔ.

– Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1/8/2020.

– Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

– Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν επίσης να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου οι οποίες:

α) Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την προϋπόθεση ότι:

-δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και

-δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

β) Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού υπ’ αρ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΚΑΔ                   Περιγραφή κλάδου

01.49.19.02      Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)

01.49.3              Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων

14.20                  Κατασκευή γούνινων ειδών

15.11                   Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

33.16                  Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

46.42.11.27        Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων

46.42.11.29        Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.40        Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών

46.42.11.58        Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών

46.90.10.06       Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

47.71.71.27         Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός καλυμάτων κεφαλής)

47.71.71.34         Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα

47.78.89.04       Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

47.99                   Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

49.31                   Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39                   Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

50.10                   Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30                   Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10                    Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21                    Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02        Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.03        Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά

52.21.29.04        Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά

52.21.29.05        Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους

52.22                   Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23                   Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

55.10                   Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20                  Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30                  Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13             Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα

55.90.19             Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10                  Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

56.21                   Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29                  Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων (56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια (56.29.20.05)

56.30                  Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

59.11                   Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.12                  Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13                  Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.14                  Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

74.20                  Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30                  Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

77.11                    Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.21                    Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.29                   Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.34                   Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35                   Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39.13              Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων

77.39.19.03        Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

79.11                    Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12                    Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90                   Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

82.30                   Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.51                    Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52                    Πολιτιστική εκπαίδευση

88.10                    Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).

90.01                    Τέχνες του θεάματος

90.02                    Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03                    Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04                    Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.02                    Δραστηριότητες μουσείων

91.03                    Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

92.00.11              Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού

93.11                    Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12                    Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13                    Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19                    Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21                    Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29                    Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01         Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

96.04                   Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02)

96.09.19.16        Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα.

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.espa