Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μειωμένο ενοίκιο λόγω Covid-19 – Ευεργετήματα

 

Έκπτωση που μειώνει φορολογικές οφειλές στους ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μειωμένο ενοίκιο λόγω Covid-19

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μειωμένο ενοίκιο εφαρμόστηκε η μείωση φορολογικών οφειλών σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Οικονομικών. Συγκεκριμένα, οι εκμισθωτές (φυσικά πρόσωπα) που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών πριν την μείωση.

Αφορά τις οφειλές προς τη ΔΟΥ, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης από 31/7/2020 και μετά, και εξαιρούνται οι οφειλές από ρυθμίσεις, διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλές υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Ο εκμισθωτής προκειμένου να επωφεληθεί την έκπτωση πρέπει να υποβάλλει εμπρόθεσμα την «Δήλωση COVID» μέσω της εφαρμογής TAXISnet «Μισθωτήρια ακινήτων». Κατόπιν πραγματοποίησης ελέγχου για την πλήρωση των προϋποθέσεων, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα αναρτήσει εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) συνδεδεμένα με την κατά περίπτωση βεβαιωμένη οφειλή.

Σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης, με την οποία μειώνεται το χρεωστικό ποσό φόρου για το οποίο έχει χορηγηθεί η έκπτωση, το επιπλέον διαθέσιμο ποσό προς έκπτωση που θα προκύψει θα μειώσει τις οφειλές σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρεται παρακάτω:

α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης, που προκύπτουν βάσει εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης,

β)  του ΕΝ.Φ.Ι.Α.,

γ)  από Φ.Π.Α.,

δ) κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ.

Σε κάθε περίπτωση ο εκμισθωτής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δεν εισπράττει 40% των μισθωμάτων λόγω των υποχρεωτικών μέτρων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19, δεν υπόκειται για το μη εισπραττόμενο ποσό σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης και δεν υποχρεούται στην αναγραφή των ποσών αυτών κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1/1/2020 και μετά. Για το υπόλοιπο 60% των μισθωμάτων εφαρμόζεται η υφιστάμενη νομοθεσία.

Ευεργετήματα προς τους εκμισθωτές ακινήτων

Στα φυσικά πρόσωπα, εκμισθωτές που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40% στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-1, ανά κατηγορία:

Ι. που εκμισθώνουν κύρια κατοικία σε εργαζόμενους ή συζύγους ή έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης που εργάζονται σε επιχειρήσεις, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με την Π.Ν.Π. (Α΄ 68) από 20/03/2020.

ΙΙ. που εκμισθώνουν ακίνητο για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνων εξαρτώμενων μελών, τα οποία φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας υπάγεται στους μισθωτούς της προηγούμενης περίπτωσης.

ΙΙΙ. που εκμισθώνουν ακίνητα σε ναυτικούς ή συζύγους ή έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την ΠΝΠ (Α΄75) που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας είτε λόγω απαγόρευσης εκτέλεσης πλοών με εντολή δημόσιας αρχής, ιδίως στην περίπτωση επαγγελματικών τουριστικών πλοίων.

χορηγούνται τα παρακάτω ευεργετήματα σχετικά με την παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφισμό κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές.

1.Παράταση προθεσμιών καταβολής & αναστολή είσπραξης οφειλών ως εξής:

μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που έληξαν από 11/03/2020 έως και 31/03/2020 και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων κατά την 11/03/2020 οφειλών των φυσικών προσώπων της ανωτέρω κατηγορίας Ι.

μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που έληξαν από 01/04/2020 έως και 30/04/2020 και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων κατά την 01/04/2020 οφειλών, των φυσικών προσώπων όλων των κατηγοριών.

μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που έληξαν από 01/05/2020 έως και 31/05/2020 και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων κατά την 01/05/2020 οφειλών, των φυσικών προσώπων όλων των κατηγοριών.

μέχρι και την 31/10/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που έληξαν από 01/06/2020 έως και 30/06/2020 και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων κατά την 01/06/2020 οφειλών, των προσώπων όλων των κατηγοριών.

Αναλόγως παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.  Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής. Κατ’ εξαίρεση, δεν παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

2.Συμψηφισμός – έκπτωσης 25%:

Συμψηφίζεται ποσοστό 25% επί των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα μη ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από 31/07/2020 και μετά:

Για τις οφειλές των φυσικών προσώπων της κατηγορίας Ι, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του Μαρτίου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα από 11/03/2020 μέχρι και 31/03/2020.

Για τις οφειλές των φυσικών προσώπων των κατηγοριών Ι και ΙΙ, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του Απριλίου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και 30/4/2020.

Για τις οφειλές των δικαιούχων και των τριών κατηγοριών, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του Μαΐου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και 15/6/2020 καθώς και με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του Ιουνίου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και 30/6/2020.

Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εκπίπτει ποσοστό 25% του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής εμπρόθεσμα του 75% του ποσού της δόσης της ρύθμισης/διευκόλυνσης των μηνών Μαΐου και Ιουνίου με ημερομηνίες καταβολής μετά την 30/5/2020. Σε περίπτωση καταβολής περισσότερο του 75% μετά την 30/5/2020, η διαφορά θα επιστραφεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Από το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25% εξαιρούνται:

α. οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους εκτός εάν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.

β. οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι,

γ. οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων

δ. οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Tags:


espa