Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Μείωση ενοικίου σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους – Ποιοι το δικαιούνται

 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την επέκταση της μείωσης ενοικίου επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών.

Προαιρετική μείωση ενοικίων κατά τουλάχιστον 30% για τον Οκτώβριο 2020 

Η προαιρετική μείωση ενοικίων κατά τουλάχιστον 30% σταματάει τον Οκτώβριο 2020 αντί Δεκέμβριο 2020 που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Δικαιούχοι:

1.Επαγγελματικές μισθώσεις εγκαταστάσεων σε επιχειρήσεις 83 κλάδων που εξακολουθούν να πλήττονται από την πανδημία (δείτε του ΚΑΔ εδώ).

2.Μισθώσεις κύριας κατοικίας, όταν ο ενοικιαστής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος εργαζομένου στις συγκεκριμένες πληττόμενες επιχειρήσεις, εφόσον έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας του.

3.Μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

4.Μισθώσεις κατοικίας σε ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.

Υποχρεωτική μείωση 40% για τον Οκτώβριο 2020 

Δικαιούχοι:

α) Μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα που εντάχθηκε για τουλάχιστον 14 ημέρες κατά τον Οκτώβριο σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό».

Σημείωση: Σε επίπεδο «πολύ υψηλό» εντάχθηκε η περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης από 16/10/2020 και είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα η οποία έχει συμπληρώσει 14 ημέρες μέσα στον Οκτώβριο στο επίπεδο αυτό.

β) Συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας για εργαζόμενους ή συζύγους ή τα έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης εργαζόμενων σε επιχειρήσεις οι οποίες κηρύχθηκαν σε επιδημιολογικό επίπεδο «Πολύ υψηλό» κατά το μήνα Οκτώβριο 2020 για τουλάχιστον 14 ημέρες και των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

γ) Συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους που φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα που εντάχθηκε εντός του Οκτωβρίου 2020 σε «πολύ υψηλό» επιδημιολογικό επίπεδο για τουλάχιστον 14 ημέρες και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

Υποχρεωτική  μείωση 40% για τον Νοέμβριο 2020

Δικαιούχοι:

α) Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου (συμπεριλαμβάνονται και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός χώρων που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε δημόσιες υπηρεσίες υπουργείων ή υπεκμισθώνονται από αυτές, καθώς και εντός κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών), ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή κανονιστικής πράξης και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον Covid-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού.

β) Συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας στις οποίες ο μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού, ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση.

γ) Συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους που φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση σε όλες τις περιφερειακές ενότητες ανεξαρτήτως επιδημιολογικού επιπέδου και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

δ) Ναυτικοί, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή, καθώς και για τους συζύγους ή τα έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης και για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.

Προβλέπεται η έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων ανά περιφερειακή ενότητα, ανά κλάδο και ανά μήνα για το καθεστώς υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος αρχής γενομένης από το μήνα Νοέμβριο 2020.

 

Καταβολή του 50% της μείωσης των μισθωμάτων στους εκμισθωτές που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%

Στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία από τον μήνα Νοέμβριο και μετά, εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40% στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού, καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στη δήλωση φόρου εισοδήματος, ποσό ίσο με το 50% της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών.

Για την εφαρμογή των παραπάνω απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την “Δήλωση Covid” στην ΑΑΔΕ και καταβολή του μειωμένου ενοικίου τουλάχιστον κατά 30% ή 40% εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών.

 espa