Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Προθεσμίες Αναστολών Συμβάσεων και Μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

 

1.Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων για το μήνα Σεπτέμβριο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

Επιχειρήσεις – εργοδότες: από 3/11/2020- 5/11/2020

Εργαζόμενοι:  από 3/112020 –  5/11/2020

– Για τις ημέρες που αντιστοιχούν στο Σεπτέμβριο και εντός των παραπάνω  προθεσμιών είναι δυνατή η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήγηκαν από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ». Οι εν λόγω επιχειρήσεις επιλέγουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και στη συνέχεια επιλέγουν «Ειδική περίπτωση» και η αναστολή των συμβάσεων μπορούν να ξεκινούν από 18/9/2020 και μετά.

– Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένων, την 30/9/2020.

– Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) μπορούν να δηλώσουν τους εργαζομένους τους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας του έμμεσου εργοδότη με εντολή δημόσιας αρχής, είτε γιατί η επιχειρηματική του δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ, είτε ανήκει σε ειδική περίπτωση, υποβάλλοντας το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και στη συνέχεια επιλέγοντας «Εργαζόμενοι τοποθετημένοι μέσω ΕΠΑ σε καταστήματα και επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ ή ανήκουν σε ειδικές περιπτώσεις».

Η παραπάνω δήλωση υποβάλλεται από την ΕΠΑ, η οποία δηλώνει τους εργαζόμενους της, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή από τον έμμεσο εργοδότη είτε για όλο το μήνα είτε για χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα και συμπληρώνει υποχρεωτικά, σε σχετικό πεδίο, για τον κάθε εργαζόμενο το ΑΦΜ του έμμεσου εργοδότη, στον οποίο έχει τοποθετηθεί ο εργαζόμενος σε αναστολή.

2.Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Οκτώβριο

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα Οκτώβριο θα είναι αποκλειστικά μέχρι και την 16/11/2020, προκειμένου με αυτοματοποιημένο τρόπο να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

Επιχειρήσεις – εργοδότες:           από 6/11/2020- 16/11/2020

Εργαζόμενοι:                                     από 6/112020 –  16/11/2020

Για τις παρακάτω περιπτώσεις:

– Κλάδοι Επισιτισμού – Τουρισμού – Μεταφορών – Πολιτισμού – Αθλητισμού και κάθε άλλου κλάδου βάσει ΚΑΔ.

– Επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήγηκαν από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους (έδρα ή παράρτημα).

-Επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένων.

– Επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική τους δραστηριότητα και εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα και μόνο για τους εργαζόμενους σε αυτά, σε μία από τις περιφερειακές ενότητες που ήταν στο επιδημιολογικό Επίπεδο 4 «Πολύ Υψηλό».

Και ειδικότερα για Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης: από 16/10/2020 και Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς: από 23/10/2020

– Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), των οποίων εργαζόμενοι έχουν τοποθετηθεί σε έμμεσο εργοδότη ο οποίος εμπίπτει σε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, ακολουθούν την διαδικασία υποβολής δηλώσεων όπως προβλέπεται παραπάνω για τον Σεπτέμβριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και δηλώνουν τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή είτε για όλο τον Οκτώβριο είτε χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα.

-Στην περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου/ων όλο τον μήνα, η επιχείρηση υποβάλει μόνο ΜΙΑ δήλωση.

-Στην περίπτωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζόμενου/ων για περισσότερα του ενός χρονικά διαστήματα εντός του μήνα, η επιχείρηση υποβάλει τόσες δηλώσεις όσα και τα χρονικά διαστήματα.

Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση στο ΕΡΓΑΝΗ και εντός των παραπάνω προθεσμιών:

-Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ)

-ΜΟΝΟ οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης.

3.(ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών.

Οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού μπορούν να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο από τις 4/11/2020 έως 25/11/2020.

4.Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Η υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων – αιτήσεων από τους δικαιούχους που ανήκουν στην ειδική κατηγορία, ήτοι εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως την 20/10/2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΕΡΓΑΝΗ  ξεκινάει από 4/11/2020 έως 25/11/2020.

 

Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Ι. Για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – Β’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: από 3/11/2020 – 6/11/2020

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ και μόνο:

– για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β’ΦΑΣΗΣ για τον Σεπτέμβριο, και

– για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β’ΦΑΣΗΣ.

Πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ ΦΑΣΗ και επιλέγοντας το κουμπί «Διαχείριση» να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ.

ΙΙ. Για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ – Α’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: από 3/11/2020 – 6/11/2020

ΙΙΙ. Για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ – Β’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: από 7/11/2020-24/11/2020

ΙV. Για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ – Α’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: από 1/11/2020-30/11/2020

 espa