Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

‘Εως 10 Μαΐου οι αιτήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7-Οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχου της επιστρεπτέας προκαταβολής 7 έως και τις 10 Μαΐου θα μπορούν  να υποβάλουν τις τελικές αιτήσεις τους για να λάβουν την ενίσχυση που τους αναλογεί η οποία θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Μεγάλη Πέμπτη. Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων πρόκειται να  ανοίξει αύριο Μεγάλη Τρίτη.

Εξαιρούνται :

– Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Μαρτίου 2021.

– Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,

– επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Οι “Δικαιούχοι ενίσχυσης” θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω 7 κριτήρια:

 

-Θα πρέπει να έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως, έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και έχουν υποβάλλει οικονομικά στοιχεία και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport».

– Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:

α) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019,

β) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 28η Φεβρουαρίου 2021.

-Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

-Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.

– Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, ως ακολούθως:

 

Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 04.01.2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την έναρξη.
–  Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:

α) τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

– Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.

Κατώτερα όρια ενίσχυσης

Τα κατώτατα όρια ενίσχυσης για επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, είναι 1.000 ευρώ χωρίς εργαζομένους, 2.000 ευρώ με έως 5 εργαζόμενους, 4.000 ευρώ με έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για άνω των 20 εργαζομένων. Δηλαδή, προβλέπεται αυξημένη ενίσχυση στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τον τουρισμό, και γενικότερα στις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Μαρτίου 2021 εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Μαθηματικοί τύποι.

Κύκλος εργασιών αναφοράς: για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:

Όπου μήνες = Κύκλος εργασιών μήνα

– Εάν  Ιαν. + Φεβ + Μάρτιος 2020 > 0  και επιπλέον Μάρ.2020 ≥  του Φεβ.2020   τότε κύκλος αναφοράς = Ιαν.+Φεβ.+Μαρ. 2020

– Εάν  Ιαν. + Φεβ  > 0 τότε κύκλος αναφοράς = Ιαν+Φεβ 2020 * 3/2

– Εάν  Ιαν. + Φεβ < 0  και Οκτ 2020 > 0 τότε κύκλος εργασιών = Οκτ. 2020 *3

– Σε διαφορετική περίπτωση, κύκλος εργασιών = 0

 

Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς: για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:

Όπoυ μήνες = Ακαθάριστα έσοδα μήνα

 

– Εάν  Ιαν. + Φεβ + Μάρτιος 2020 > 0  και επιπλέον Μάρ.2020 ≥ του Φεβ.2020   τότε ακαθάριστα έσοδα αναφοράς = Ιαν.+Φεβ.+Μαρ. 2020

– Εάν  Ιαν. + Φεβ  > 0 τότε ακαθάριστα έσοδα αναφοράς = Ιαν+Φεβ 2020 * 3/2

– Εάν  Ιαν. + Φεβ < 0  και Οκτ 2020 > 0 τότε ακαθάριστα έσοδα αναφοράς = Οκτ. 2020 *3

– Σε διαφορετική περίπτωση, ακαθάριστα έσοδα αναφοράς = 0espa