Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Υποχρεωτική η αναγραφή του Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. σε εταιρικά έγγραφα και ιστοσελίδες

Οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες ή έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. -μετά την ψήφιση του Νόμου 4919/2022- θα πρέπει να αναγράφουν τον Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. στο σύνολο των εγγράφων που φέρουν την επωνυμία τους, αλλά και σε διαδικτυακούς τόπους ή ηλεκτρονικά καταστήματα που διατηρούν.

Για την εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρέωσης, απαιτείται συντονισμός ολόκληρης της επιχείρησης ,ιδιαίτερα για τις μεγάλες, καθώς αφορά το σύνολο των επιμέρους τμημάτων αυτής.

Πρακτικά, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. μιας επιχείρησης θα πρέπει να εμφανίζεται στο σύνολο των εγγράφων που εκδίδει αυτή όπως επιστολές, συμβάσεις, προσφορές, εντολές παραγγελίας, αναθέσεις, επιμετρήσεις και άλλα έγγραφα που συντάσσονται από μια επιχείρηση. Σημειώνεται ότι, με το υπ’ αρ.  95207/05-10-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορείου ορίσθηκε ότι η ανωτέρω υποχρέωση «δεν καταλαμβάνει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τα τιμολόγια». Συνεπώς, η αναγραφή του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. δεν είναι μεν υποχρεωτική για τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης, αλλά προαιρετικά -και για σκοπούς ενιαίας εφαρμογής- θα μπορούσε να αναγράφεται και στα ανωτέρω στοιχεία αξίας που εκδίδουν οι επιχειρήσεις.

Η πιο πάνω υποχρέωση αφορά ακόμα και διαδικτυακούς τόπους ή ηλεκτρονικά καταστήματα που διατηρεί η επιχείρηση. Άρα θα πρέπει, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. να εμφανίζεται και στις ιστοσελίδες που μπορεί να διατηρεί μια επιχείρηση.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και ατομικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ή υποχρεούται σε εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.

Συνεπώς, εντάσσονται το σύνολο των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, αρκεί να έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..

Αν και η συγκεκριμένη υποχρέωση έχει άμεση εφαρμογή θα υπάρξει χρόνος προσαρμογής, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να προχωρήσουν στις σχετικές αλλαγές -κάποιες από τις οποίες μπορεί να είναι χρονοβόρες ,π.χ. αντικατάσταση προεκτυπωμένων εντύπων με νέα.

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η προσαρμογή εντύπων, πληροφοριακών συστημάτων, ταμειακών μηχανών, ιστοσελίδων, κλπ, προκειμένου να περιληφθεί στα στοιχεία που συνοδεύουν την επωνυμία της επιχείρησης και ο Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. αυτής.espa