Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY»

 

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή myPROPERTY της ΑΑΔΕ, γίνεται πλέον η υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς από τους φορολογούμενους. Μετά  την υποβολή της δήλωσης, διενεργείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η επαλήθευσή της και ο προσδιορισμός φόρου κληρονομιάς .

Περιπτώσεις υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.

α) Οι παρακάτω δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, αφορούν κληρονόμους είτε φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα ή ακόμα και  νομικές οντότητες, που είναι εγγεγραμμένα στο Φορολογικό Μητρώο και έχουν πιστοποιηθεί ως χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και ισχύουν ότι:

α1) Για θανάτους μέχρι και 31/12/2021 υποβάλλονται όλα τα είδη δηλώσεων φόρου κληρονομιάς.

α2) Για θανάτους από 1/1/2022:

Οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες) που δεν υποστηρίζονται από την εφαρμογή myPROPERTY Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς, θα υποβάλλονται σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1151/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες), εφόσον έχει ήδη υποβληθεί δήλωση (αρχική ή τροποποιητική) θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά μέσω της «Δήλωσης φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.»

Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς με αίτημα αναβολής φορολογίας και οι δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της αναβολής φορολογίας.

β) Ανά ζεύγος κληρονομούμενου κληρονόμου, ανά αιτία επαγωγής και ανά χρόνο φορολογίας, υποβάλλεται μία δήλωση ανεξάρτητα από τον αριθμό  των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση περισσότερων κληρονόμων υποβάλλονται αντίστοιχα περισσότερες δηλώσεις.

γ) Κατ’ εξαίρεση, είτε σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου», είτε με τη διαδικασία που καθορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1137/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, εξακολουθούν να υποβάλλονται:

-οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που υποβάλλονται από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς

-οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που ο κληρονομούμενος δεν έχει Α.Φ.Μ. ή που ο αποβιώσας κληρονόμος δεν έχει Α.Φ.Μ., στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τον καθολικό διάδοχο αυτού

-οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς οι οποίες υποβάλλονται από νόμιμο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο του καθολικού διαδόχου του κληρονόμου

-οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς οι οποίες λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας υποβολής της δήλωσης υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής

Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.

α) Η δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ. συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τα υπόχρεα σε δήλωση πρόσωπα του άρθρου 61 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001), και τα νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αυτών, καθώς και από τον συμβολαιογράφο που θα προχωρήσει στην δήλωση  της συμβολαιογραφικής πράξης, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet

β) Μαζί με τη δήλωση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά. Για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία ή τα ακίνητα εκτός ΑΠΑΑ αναγράφεται η αγοραία ή η δηλωθείσα αξία αυτών, αντίστοιχα. Σε όλες τις δηλώσεις συμπληρώνονται τυχόν απαλλαγές, εκπτώσεις ή μειώσεις και αναγράφονται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή, εάν  υπάρχουν, καθώς και ο φόρος που βεβαιώθηκε σε κάθε δήλωση. Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής.

γ) Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας καταχώρισης της δήλωσης, με την επιφύλαξη της επισύναψης των δικαιολογητικών.

Επαλήθευση της δήλωσης και προσδιορισμός του φόρου κληρονομιάς από τη Δ.Ο.Υ.

α) Έπειτα από την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης από τον φορολογούμενο σύμφωνα με το άρθρο 3, ο υπάλληλος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εισέρχεται στην εφαρμογή myPROPERTY-Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.  για να επαληθεύσει  τη δήλωση  και τον προσδιορισμό του φόρου κληρονομιάς σύμφωνα με τα παρακάτω:

α1) Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης από τον φορολογούμενο, διενεργείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. επαλήθευση της πληρότητας των δικαιολογητικών, τα οποία επισυνάπτονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, παραλαμβάνεται η δήλωση και εκδίδεται η πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου ανάλογα με την περίπτωση. Η πράξη προσδιορισμού του φόρου κοινοποιείται στο υπόχρεο φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και στο υποβάλλον τη δήλωση νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην  περίπτωση της έλλειψης των υποχρεωτικών δικαιολογητικών, αναρτάται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του υπόχρεου πρόσκληση ώστε να τα αναρτήσει στην εφαρμογή εντός 5 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μη ανάρτησής τους εντός της προθεσμίας αυτής, η δήλωση θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

α2) Στην περίπτωση των ακινήτων εκτός ΑΠΑΑ που δηλώνονται εμπρόθεσμα, η αρμόδια Δ.Ο.Υ, προβαίνει στον προσδιορισμό της προσωρινής αξίας. Για ακίνητα που βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα άλλης Δ.Ο.Υ., η δήλωση διαβιβάζεται άμεσα ώστε να γίνει προεκτίμηση στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει  το ακίνητο, ο Προϊστάμενος της οποίας προσδιορίζει εντός 5 εργάσιμων ημερών την αξία και επιστρέφει τη δήλωση συμπληρωμένη με την προσωρινή αξία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

α3) Οι δηλώσεις που θα  υποβληθούν σε αναρμόδια Δ.Ο.Υ.  θα διαβιβάζονται εντός 3 εργάσιμων ημερών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για την οποία  διαβίβαση ο φορολογούμενος ενημερώνεται σχετικά μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησής του.

β) Μετά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου κληρονομιάς, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων, τη συμφωνία του περιεχομένου της δήλωσης με όσα ορίζονται στην παρούσα  νομοθεσία και τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής μέσα σε 60 ημέρες από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου. Στην  περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία μεταβάλλουν τη φορολογητέα αξία ή εφόσον διαπιστωθεί οποιοδήποτε σφάλμα που συνεπάγεται τον προσδιορισμό μειωμένου φόρου, ο φορολογούμενος, καλείται από το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογουμένους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των επιπλέον ζητούμενων δικαιολογητικών ή τροποποιητικής δήλωσης εντός 15 ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν  υποβληθεί  τροποποιητική δήλωση από τον υπόχρεο εντός της παραπάνω  προθεσμίας, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ εκδίδει και κοινοποιεί αμελλητί εντολή ελέγχου.

Έναρξη ισχύος-Μεταβατικές διατάξεις

Από 01/01/2024 γίνεται υποχρεωτική η υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς της παρ. 1 του άρθρου 2 μέσω της εφαρμογής αυτής και επιπλέον καταργείται κάθε αντίθετη ρύθμιση σχετικά με τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς της παρ. 1 του άρθρου 2.

Όσες δηλώσεις από 01/01/2024 υποβάλλονται σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» είτε με τη διαδικασία της υπό στοιχεία Α.1137/2020 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ, θεωρούνται μη υποβληθείσες και ο φορολογούμενος ενημερώνεται με μήνυμα στην προσωποποιημένη του πληροφόρηση, για υποβολή της δήλωσης μέσω της εφαρμογής myPROPERTY Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά (με την υποβολή της δήλωσης)

– Ληξιαρχική πράξη θανάτου (μόνο για όσες δηλώσεις υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή).

- Απόφαση δημοσίευσης διαθήκης.

- Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό (οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών) της αρμόδιας δημοτικής αρχής ή, σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσής του πιστοποιητικού, ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων για το είδος και το βαθμό συγγένειας προς τον κληρονομούμενο.

- Πιστοποιητικό του Γραμματέα του αρμόδιου Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης, ανάλογα την περίπτωση.

- Νομιμοποιητικό έγγραφο, σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης από πληρεξούσιο ή αντιπρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο (εξουσιοδότηση).

- Τα φύλλα προσδιορισμού της αξίας ακινήτων και υπολογισμού της αξίας μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ., κατά την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1055/2003 απόφαση.

- Αντίγραφο της σύμβασης νέμησης, ή του συστατικού εγγράφου trust, ή του καταστατικού εγγράφου νομικού προσώπου ή ιδρύματος, αναλόγως της περίπτωσης, που αποδεικνύουν τον τρόπο και το είδος επαγωγής, καθώς και τη νομική μορφή και χαρακτήρα του υπόχρεου σε φόρο.

- Σε περίπτωση αφάνειας, την τελεσίδικη δικαστική απόφαση που κηρύσσει την αφάνεια και το φύλλο της εφημερίδας στην οποία η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί.

Άλλα δικαιολογητικά

-Αποδεικτικά χρεών και βαρών.

-Αποδεικτικά πληρωμής ή βεβαίωσης φόρου στην αλλοδαπή.

-Βεβαίωση Τράπεζας που αφορά κοινό λογαριασμό.

-Καταστατικό νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

-Αποδεικτικά για δεκαετή παραμονή του κληρονομουμένου στην αλλοδαπή.

-Σε περίπτωση άλλων ειδικών απαλλαγών, τα δικαιολογητικά που έχουν καθοριστεί με τις οικείες αποφάσεις.

-Τα φύλλα αντικειμενικού προσδιορισμού που καθορίζουν την αξίας ακινήτων, όπως καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

-Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απαλλαγής α’ κατοικίας, όπως έχουν καθοριστεί.

-Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

-Σύμβαση ασφάλισης ζωής του κληρονομουμένου ή την βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας.

-Άλλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προσδιορίζουν την φορολογητέα ύλη.espa