Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ελλάδα – Ιαπωνία: Η Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ)

 

Ενισχύοντας την συνεργασίας των δυο χωρών σε θέματα φορολογίαςς και ειδικά στα θέματα των φόρων επί του εισοδήματος, στις 1 Νοεμβρίου 2023 υπογράφτηκε η Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη και τον Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ελλάδα κ. Yasunori Nakayama καθώς και το πρωτόκολλο που την συνοδεύει.

Η Σύμβαση αυτή επιτρέπει στις φορολογικές αρχές της Ελλάδας και της Ιαπωνίας να διαβουλεύονται επί φορολογικών θεμάτων που δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της  Σύμβασης αυτής, να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα και να παρέχουν αμοιβαία υποστήριξη για την είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της Σύμβασης.

1.Φορολογία επιχειρηματικών κερδών

Όταν μια επιχείρηση μιας από τις δύο χώρες, έχει στην άλλη χώρα μόνιμη εγκατάσταση (όπως ένα υποκατάστημα) μέσω της οποίας η επιχείρηση ασκεί τις δραστηριότητές της, μόνο τα κέρδη που αποδίδονται στη μόνιμη εγκατάσταση μπορούν να φορολογηθούν σε αυτήν την άλλη χώρα .

2.Φορολογία εισοδήματος από επενδύσεις

Η φορολογία επί του εισοδήματος από επενδύσεις (μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα) στη χώρα προέλευσης θα υπόκειται στους ανώτατους συντελεστές ή θα απαλλάσσεται ως εξής:

Μερίσματα 5% (κατοχή τουλάχιστον 10% των μετοχών για 6 μήνες)
10% (άλλοι)
Τόκοι Εξαιρούνται (παραλαμβάνονται από τις κυβερνήσεις κ.λπ.)
10% (λοιπά)
Δικαιώματα 5%

 

3.Διαδικασία αμοιβαίας συμφωνίας και διαδικασία διαιτησίας

Η φορολόγηση που δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Σύμβασης μπορεί να επιλυθεί με κοινή συμφωνία μεταξύ των φορολογικών αρχών των δύο χωρών. Επιπλέον, σε περίπτωση που η φορολόγηση αυτή δεν έχει επιλυθεί μέσω διαβούλευσης μεταξύ των φορολογικών αρχών των δύο χωρών εντός τριών ετών, το ανεπίλυτο ζήτημα θα επιλυθεί με απόφαση ειδικής ομάδας διαιτησίας που αποτελείται από τρίτους.

4.Ανταλλαγή Πληροφοριών και Βοήθεια στην Είσπραξη Φορολογικών Απαιτήσεων
Προκειμένου να αποτραπεί αποτελεσματικά η διεθνής φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, εισάγεται η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με φορολογικά θέματα και η αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων μεταξύ των δύο χωρών.

5.Πρόληψη της κατάχρησης της σύμβασης

Προκειμένου να γίνει κατάχρηση των παροχών βάσει της Σύμβασης, οποιαδήποτε παροχή βάσει της Σύμβασης δεν θα χορηγηθεί εάν το εισόδημα αποδίδεται σε μόνιμη εγκατάσταση σε τρίτη χώρα και ο φόρος επί του εισοδήματος στην τρίτη χώρα είναι μικρότερος από ένα ορισμένο ποσό φόρου ή εάν είναι εύλογο να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η απόκτηση τέτοιου οφέλους ήταν ένας από τους κύριους σκοπούς οποιασδήποτε συναλλαγής.

6.Μετά την έγκριση, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες των δύο χωρών (στην Ιαπωνία η έγκριση από την Κυβέρνηση είναι απαραίτητη), αυτή η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία ανταλλαγής διπλωματικών διακοινώσεων που υποδεικνύουν την έγκριση και θα έχει ισχύ :

(α) στην Ιαπωνία:

(i) όσον αφορά τους φόρους που εισπράττονται βάσει φορολογικού έτους, για φόρους για οποιαδήποτε φορολογητέα έτη που ξεκινούν την εντός του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση· και

(ii) όσον αφορά τους φόρους που δεν επιβάλλονται βάσει φορολογικού έτους, για φόρους που εισπράττονται εντός του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση· και

(β) στην Ελληνική Δημοκρατία:

(i) όσον αφορά τους φόρους που παρακρατούνται στην πηγή, για ποσά που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν εντός του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση· και

(ii) όσον αφορά άλλους φόρους, για φόρους που εισπράττονται για περιόδους που ξεκινούν εντός του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση· και

(γ) Οι διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνδρομή στην είσπραξη φόρων θα ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας σύμβασης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατά την οποία επιβάλλονται οι φόροι ή το φορολογικό έτος στο οποίο οι φόροι σχετίζομαι.

Αναμένεται ότι η Σύμβαση αυτή θα προωθήσει περαιτέρω τις αμοιβαίες επενδύσεις και οικονομικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών, εξαλείφοντας τη διπλή φορολόγηση και αποτρέποντας τη διεθνή φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.

 espa