Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Επίδομα θέρμανσης περιόδου 2023-2024

 

Δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης και προϋποθέσεις

1. Το επίδομα χορηγείται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα. Ειδικά για τους εγγάμους και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης υπόχρεος για την υποβολή της αίτησης του επιδόματος είναι το πρόσωπο που υποβάλλει την φορολογική δήλωση, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης μόνο ένας εκ των δυο υποβάλλει αίτηση.

Εξαιρουμένων:

-των εξαρτωμένων μελών
-των φιλοξενουμένων
-των προσώπων για τα οποία εμπίπτει φόρος πολυτελούς διαβίωσης
-των προσώπων που έχουν περισσότερα από 2 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα είτε ποσοστά συνιδιοκτησίας τα οποία στο σύνολο τους ξεπερνούν τα 2 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα (εξαιρουμένων Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητων σε αναγκαστική ακινησία καθώς και σε περίπτωση κλοπής ή καταστροφής .
-των φυσικών προσώπων για την επαγγελματικής τους στέγη
-των ιδρυμάτων, οργανισμών και κάθε είδους νομικών προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα καθώς και νομικών οντοτήτων
-των φορολογικών κατοίκων  αλλοδαπής που είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης εισοδήματος στην Ελλάδα  καθώς και των συζύγων ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης αυτών.

Για τον προσδιορισμό των παραπάνω εξαιρουμένων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2022, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως και τις 27/10/2023

2. Το επίδομα χορηγείται στα παραπάνω φυσικά πρόσωπα που για την θέρμανση τους καταναλώνουν ένα από τα παρακάτω:
-Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
-Φωτιστικό πετρέλαιο
-Φυσικό αέριο
-Υγραέριο
-Καυσόξυλα
-Βιομάζα (πέλετ)
-Θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης

3. Το επίδομα χορηγείται για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται:-
-ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης(ανεξαρτήτως αν μισθώνονται, παραχωρούνται δωρεάν ή ιδιοκατοικούνται.)
-Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) πρόσθετη προϋπόθεση είναι το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των δέκα χιλιάδων  κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.
-Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πρόσθετη προϋπόθεση είναι το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους: Αμυνταίου, Εορδαίας, Κοζάνης, Μεγαλόπολης ή Σερρών.

 

Εισοδηματικά Κριτήρια που αφορούν πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα

-Έως 16.000 ευρώ για άγαμο ή σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει πρόσωπα.

-Έως 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή εγγάμους ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο  συμβίωσης και  υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή  έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, σε περίπτωση τέκνων τα εισοδηματικά κριτήρια προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

-Έως 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια που προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

-Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013.

-Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν πρέπει υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.

-Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, που προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον ν. 4172/2013, τέκνων, που αναγράφονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους, τα μέρη συμφώνου συμβίωσης καθώς και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, όπως και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022, όπως έχει διαμορφωθεί έως τις 27/10/2023. Αν οι σύζυγοι ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού των τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια από τις 2 δηλώσεις. Τα ίδια δεδομένα χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013

 

Καθορισμός του ύψους του επιδόματος

Η χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης καθορίζεται από:

-τα δεδομένα των δήμων και οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα που επισυνάπτεται στην απόφαση της εφημερίδας της κυβερνήσεως στις 27/10/2023 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, ο υπολογισμός γίνεται βάση των βαθμοημερών που αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.

-ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της απόφασης και προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Το ποσό δεν γίνεται να ξεπερνά τα 100 ευρώ και δεν γίνεται να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς των οποίων ο συντελεστής επιδότησης, είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας, το ύψος του επιδόματος προσαυξάνεται κατά 25% και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 ευρώ.

 

Ειδικά για την καταβολή του επιδόματος

-Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότηση μόνο για ένα είδους καυσίμου θέρμανσης ή μόνο θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης.

-Βασικός όρος χορήγησης του επιδόματος είναι ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει την αγορά του καυσίμου που θα επιλέξει και η αξία του καυσίμου να είναι μεγαλύτερη ή ίση με το διπλάσιο του δικαιούμενου επιδόματος σύμφωνα με την παρ. 2.

-Η αγορά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από 1 Οκτωβρίου 2023 μέχρι και  31 Μαρτίου 2024.

-Αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές θα αρχίσουν  από 13 Οκτωβρίου 2023 που ξεκινά η διάθεση σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001. Η αξία του πετρελαίου θέρμανσης αντιστοιχεί υπολογίζεται με βάση την τιμή του λίτρου, η οποία  ορίζεται η τιμή 1,4 ευρώ ανά λίτρο.

-Εξαίρεση των ανωτέρω αποτελούν τα καυσόξυλα για τα οποία η ημερομηνία αγοράς ορίζεται από 1 Ιουνίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2024.

-Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος θα λάβει το μισό επίδομα της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε για τα ανωτέρω διαστήματα.

-Για τους οικισμούς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης ο συντελεστής επιδότησης θα υπολογιστεί με βάση τον μέσο συντελεστή επιδότησης του Τ.Κ. για τον εκάστοτε οικισμό. Για τις περιπτώσεις που κάποιος Τ.Κ. δεν συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα της απόφασης ο συντελεστής θα εφαρμόζεται βάση τον μέσο συντελεστή επιδότησης του Δήμου που ανήκει ο οικισμός ή ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει οικισμός στα όρια του Τ.Κ.

 

Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους

1. Για τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα το επίδομα χορηγείται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ στην οποία οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με κωδικούς taxisnet  μέχρι και τις 8 Δεκέμβριου 2023.

2.Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί ως 8 Δεκεμβρίου 2023 από αιτούντα που ήταν δικαιούχος και για την περίοδο 2022-2023,λαμβάνει μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2023 ως προκαταβολή επιδόματος θέρμανσης το συνολικό ποσό επιδόματος που του είχε καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1156/3.11.2022 (Β’5646) κοινής υπουργικής απόφασης. Ειδικά για τους δικαιούχους που έλαβαν αυξημένο επίδομα θέρμανσης κατά την περίοδο 2022-2023, η προκαταβολή ορίζεται στο μισό του συνολικού επιδόματος που τους είχε καταβληθεί. Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος έλαβε για τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 προκαταβολή που ήταν μισή της αξίας του καυσίμου, δεν δικαιούται προκαταβολή. Το ποσό που θα προκαταβάλλεται θα αφαιρείται από τις καταβολές του επιδόματος που γίνονται την ίδια ημερομηνία και τις αμέσως επόμενες.

Στοιχεία αίτησης

-Α.Φ.Μ. του αιτούντος προσώπου

-Ονοματεπώνυμο

-Αριθμός εξαρτωμένων μελών

-Ένδειξη για το αν πρόκειται για πολυκατοικία

-Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κύριας κατοικίας

-Τ.Κ. για την παραπάνω παροχή ρεύματος, αν η κύρια κατοικία είναι ιδιοκτήτη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη καθώς και το Α.Φ.Μ. εκμισθωτή ή δωρεάν παραχωρούντος

-Τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κατοικίας που ισχύουν την περίοδο που υποβάλλεται η αίτηση

-Το είδος του καυσίμου για το οποίο θα επιδοτηθεί ο δικαιούχος

-Τα στοιχεία επικοινωνίας του

-Να έχει δηλωθεί το Iban του δικαιούχου στο μητρώο της ΑΑΔΕ πριν την υποβολή της αίτησης

-Για καύσιμα εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, υποβάλλεται και ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων ή κατανάλωσης μέσω τηλεθέρμανσης μαζί με  το ποσό της συναλλαγής καθώς και ο Α.Φ.Μ. και η επωνυμία της επιχείρησης – πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης ή της θερμικής ενέργειας.

-Αν οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων τότε καταχωρίζεται εκτός από τα παραπάνω  και ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή  ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής τους  σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχει ήδη εκδοθεί η απόδειξη εξόφλησης καθώς και  ο Α.Φ.Μ. του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας μαζί με το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

 

Ειδικά για  διαχειριστές ή εκπρόσωπους πολυκατοικιών ή εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία

-Α.Φ.Μ. διαχειριστή ή προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας

-Αριθμός της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της πολυκατοικίας

-Α.Φ.Μ. πολυκατοικίας αν υπάρχει

-Αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία

-Χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης

-Ονοματεπώνυμο φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής και τα στοιχεία οφείλουν να δηλωθούν μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου.

Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

Οι αιτήσεις προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια απορρίπτονται αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με σχετική αιτιολογία.

Ο αριθμός λογαριασμού που θα πιστωθεί το επίδομα οφείλει να ανήκει αποκλειστικά στον δικαιούχο του επιδόματος και δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τα μέλη του Μητρώου διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποχρεούνται στην καταχώριση των συναλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης .

Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά, καθώς και οι αποδείξεις αγοράς ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για 5 έτη.

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκδοθεί στον Α.Φ.Μ. του αιτούντος, δηλαδή στον Α.Φ.Μ. που αντιστοιχεί στους κωδικούς ΤΑΧΙSnet με τους οποίους θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκδοθεί είτε στον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εάν αυτός υφίσταται, είτε στον Α.Φ.Μ. που αντιστοιχεί στους κωδικούς ΤΑΧΙSnet με τους οποίους δημιουργήθηκε το προφίλ της πολυκατοικίας και στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση.

Με την είσοδο στην εφαρμογή, πριν από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιούν την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται και συναινούν στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε. και των υποβαλλόμενων στοιχείων, ώστε  να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος των προϋποθέσεων της  χορήγησης επιδόματος θέρμανσης .Με την οριστικοποίηση της αίτησης ενημερώνεται ο αιτών για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης.

 

Ειδικότερα για το ποσό επιδόματος θέρμανσης θα καταβληθεί 3 δόσεις ως εξής:

-Έως 22 Δεκεμβρίου 2023 για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως 30 Νοεμβρίου 2023, εφόσον αυτές αντιστοιχούν σε επίδομα που υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής και με προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 8 Δεκεμβρίου 2023.

-Έως 29 Φεβρουαρίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως  31 Ιανουαρίου 2024 και με προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και  15 Φεβρουαρίου 2024.

-Έως 30 Απριλίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως 31 Μαρτίου 2024 με  την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και 15 Απριλίου 2024.

-Ειδικά για το φυσικό αέριο και την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, θα καταχωρούνται έως  15 Ιουλίου 2024 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2023 έως 31.03.2024 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως  30 Ιουνίου 2024 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως 31 Ιουλίου 2024.

-Η καταβολή των παραπάνω δόσεων θα πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της προκαταβολής που έχει καταβληθεί.