Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

MyDATA – Οι αλλαγές με την νέα απόφαση

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την παράταση της διαβίβασης των συναλλαγών του 2022 και την τροποποίηση της απόφασης για τα MyDATA. Οι υπόχρεοι διαβιβάζουν πλέον στην πλατφόρμα υποχρεωτικά και τα παραστατικά διακίνησης.

Στα παραστατικά διακίνησης περιλαμβάνονται:
-Πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των αντισυμβαλλομένων

-Είδος και ποσότητα των διακινούμενων αγαθών

-Ημερομηνία που έγινε η διακίνηση

Για τα στοιχεία λιανικών:
-Για τα στοιχεία λιανικής πώλησης, διαβιβάζονται όσα από τα δεδομένα της παρ. 2 προβλέπονται ως υποχρεωτικά αναγραφόμενα από τις κείμενες διατάξεις καθώς και όσα προβλέπονται στο Παράρτημα της παρούσας.

-Τα πιο πάνω δεδομένα διαβιβάζονται και για τα συσχετιζόμενα με το εκδοθέν παραστατικό πώλησης παραστατικά, όπως για παράδειγμα το δελτίο αποστολής, το πιστωτικό, καθώς και τις αποδείξεις είσπραξης και επιστροφής Μέσων Πληρωμών (POS).

Τέλος αναφορικά με την υποχρεωτική διαβίβαση των παραστατικών διακίνησης, προστέθηκαν νέοι κωδικοί στο παράρτημα της απόφασης ενώ έγιναν και οι απαραίτητες τροποποιήσεις.

Διαβίβαση λιανικών μέσω ΦΗΜ:
Μετατίθεται για την 01.04.2024 η υποχρέωση διαβίβασης χαρακτηρισμού των εσόδων λιανικής που εκδίδονται από ΦΗΜ, διαμέσου του πληροφοριακού συστήματος esend.
Μέχρι την 31.03.2024, τα σχετικά δεδομένα θα εξακολουθούν να διαβιβάζονται μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (λογιστικό ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης της ΑΑΔΕ και όχι μέσω esend κατευθείαν στην ΑΑΔΕ.

Μη διαβίβαση από εκδότη – Παράληψη διαβίβασης:
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον εκδότη η προθεσμία διαβίβασης από τον λήπτη περιορίζεται στο χρονικό διάστημα, πριν από τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. που αφορά τις υπόχρεες οντότητες που τηρούν είτε διπλογραφικό είτε απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης διαβιβάσει δεδομένα με απόκλιση, ο λήπτης διαβιβάζει στο ίδιο χρονικό διάστημα ανά περίπτωση τηρούμενου λογιστικού συστήματος με σχετική επισήμανση περί απόκλισης διαβίβασης.
Ειδικά για τους λήπτες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η διαβίβαση των δεδομένων παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης, διενεργείται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Υποχρεωτικό Qr code στα τιμολόγια που εκδίδονται μέσω ERP και της εφαρμογής της ΑΑΔΕ timologio:
Από την 01.01.2024 και εφεξής είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο QR code στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδονται είτε μέσω ERP είτε μέσω της εφαρμογής timologio, στον οποίο θα εμπεριέχεται σύνδεσμος για την άμεση πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα MyDATA για την άμεση επισκόπηση είτε της σύνοψης, είτε του συνόλου των παραστατικών που έχουν διαβιβασθεί.

Απώλεια διασύνδεσης. Μειώνεται σε μια ημέρα από δύο η διαβίβαση των συναλλαγών λόγο απώλειας διασύνδεσης:
Τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός μιας (1) ημέρας από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους, είτε από το κανάλι διαβίβασης που εκδόθηκαν ή διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς, είτε από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ λογιστικό, ERP), είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης εφόσον τηρούνται τα όρια χρήσης της.

Νέες προθεσμίες διαβίβασης δεδομένων:
Τα δεδομένα εξόδων τιμολόγησης, εσόδων αυτοτιμολόγησης και τα έξοδα μισθοδοσίας, για το 2022 διαβιβάζονται έως και την 31.12.2023 (αντί 31.10.2023 που ίσχυε).
Τα δεδομένα απόκλισης διαβίβασης και παράλειψης διαβίβασης του εκδότη, για το 2022 διαβάζονται από τον λήπτη έως την 31.01.2024 (αντί 30.11.2023 που ίσχυε).
Οι Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων για το 2022 διαβιβάζονται έως 31.01.2024 (αντί 31.12.2023 που ίσχυε).

Για τη διαβίβαση επίσης του έτους 2022 και 2023 παρέχεται η δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων εξόδων με Τύπο Παραστατικού 14.30 για τα οποία ο Λήπτης έχει αντικειμενική δυσκολία διαβίβασης.

Οι εν λόγω εναλλακτικοί τρόποι διαβίβασης δίνονται ενδεικτικά για τις παρακάτω περιπτώσεις:

-Αδυναμία συσχέτισης αντικριζόμενων παραστατικών που προέρχεται από τις αποκλίσεις αξίας ΦΠΑ και λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις) και μόνο στην περίπτωση που δεν δύναται να διενεργηθεί η σύγκριση αποκλειστικά στην καθαρή αξία.

-Διαβίβαση δεδομένων από τον εκδότη με αξία συναλλαγών μεγαλύτερη από αυτή που ο λήπτης λογιστικοποίησε είτε ως έξοδο τιμολόγησης είτε ως έσοδο αυτοτιμολόγησης. Η περίπτωση αυτή δεν νοείται και δεν διαβιβάζεται ως απόκλιση.

-Αυτοτιμολόγηση αλλοδαπής είτε για παραδόσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών είτε για αποκτήσεις αγαθών και λήψης υπηρεσιών.

Οι αποκλίσεις των εκδοτών που διαπιστώνονται και διαβιβάζονται από τους λήπτες των αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής αφορούν αποκλειστικά στην καθαρή αξία και όχι στο ΦΠΑ και τις λοιπές επιβαρύνσεις (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).

Για τη διαβίβαση από 2024 και εφεξής επιπλέον των όσων ισχύουν με την απόφαση ορίζονται και τα κάτωθι:
-Η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών δεν θα είναι υποχρεωτική.

-Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία.

-Αναφορικά με δεδομένα συναλλαγών που υπόκεινται σε ΦΠΑ ισχύει ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο, τα έσοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι λιγότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και αντίστοιχα τα έξοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

-Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).

Tags: