Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία από ΔΥΠΑ

 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η νέα δράση της ΔΥΠΑ,  με περιορισμένο κοινό ωφελούμενων και με στόχο την ενίσχυση 1.900 νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες/επιχειρηματίες (άνεργοι πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης), ηλικίας 30 έως 55 ετών.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

α. Να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ μετά την 01/01/2022

β. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

γ. Η επιχειρηματική δραστηριότητα των ωφελούμενων πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

δ. Η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με επιχειρηματικό σχέδιο.

ε. Οι ωφελούμενοι να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως αυτοί ορίζονται στην δημόσια πρόσκληση.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αφορά τις εν λόγω Περιφέρειες και διαμορφώνεται όπως παρακάτω.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα επιχορήγησης των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

 

ΣΤΑΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ένταση της ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής:

-Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας: 1.420 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 21.016.000€

-Περιφέρειες Μετάβασης (πλην Στερεάς Ελλάδας), Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης: 420 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 6.216.000€

-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 60 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 888.000€

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/ωφελούμενων της Δράσης ανέρχεται σε 14.800€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις :

-1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης της πρότασης.

-2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

-3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ορίζεται η 23/10/2023 και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 1/12/2023 και ώρα 15:00.espa