Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Συμμετοχή Συνταξιούχου σε ΙΚΕ: Επιπτώσεις στην σύνταξη & Υποχρεώσεις προς ΕΦΚΑ

 

Ένας συνταξιούχος που λαμβάνει τη σύνταξή του για αρκετά χρόνια και επιθυμεί να γίνει μέλος σε μια πολυπρόσωπη Ι.Κ.Ε. δεν θα βιώσει καμία αλλαγή στη σύνταξή του εξαιτίας αυτής της συμμετοχής. Η εν λόγω δραστηριότητα δεν θεωρείται ασφαλιστέα απασχόληση για τους συνταξιούχους που απλώς συμμετέχουν ως μέλη, οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών ή του νέου μη ανταποδοτικού πόρου για το e-ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει την πλήρη σύνταξη χωρίς καμία επιβάρυνση από την συμμετοχή του στην εταιρεία.

Σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο, αναφορικά με την απασχόληση συνταξιούχων:
1.Συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, ανεξάρτητα από το είδος της σύνταξής τους (γήρατος, αναπηρία κ.ά.), συνεχίζουν να λαμβάνουν την πλήρη σύνταξη κατά τη διάρκεια απασχόλησης σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εκτός αν δεν έχουν συμπληρώσει τα 62 έτη, οπότε η σύνταξη αναστέλλεται.
2.Είναι υποχρεωμένοι στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ανάλογα με το είδος της απασχόλησης και συμπληρωματικό πόρο μη ανταποδοτικού χαρακτήρα για το e-ΕΦΚΑ.
3.Απαλλαγές από την καταβολή του μη ανταποδοτικού πόρου περιλαμβάνουν άτομα με ψυχική αναπηρία, ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων και άτομα που λαμβάνουν ορισμένα επιδόματα.
4.Ο χρόνος απασχόλησης των συνταξιούχων μπορεί να αξιοποιηθεί για προσαύξηση της σύνταξης μετά τη διακοπή της απασχόλησης

Ειδικά για συνταξιούχους που συμμετέχουν ως μέλη σε πολυπρόσωπη Ι.Κ.Ε., δεν αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα και συνεπώς δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ούτε στην καταβολή του μη ανταποδοτικού πόρου. Συνεχίζουν να λαμβάνουν τη σύνταξή τους χωρίς επιβαρύνσεις, και δεν υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση απασχόλησης στην ειδική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για απασχολούμενους συνταξιούχους.

Κατά συνέπεια, η συμμετοχή ενός συνταξιούχου ως απλού μέλους σε μια πολυπρόσωπη Ι.Κ.Ε. δεν προκαλεί αλλαγές στην θέση του όσον αφορά την ασφάλιση ή την καταβολή εισφορών. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αντιμετωπίσει καμία επίπτωση στη σύνταξή του λόγω της συμμετοχής του στην Ι.Κ.Ε. Ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει την κύρια και επικουρική σύνταξη όπως προβλέπεται από τον e-ΕΦΚΑ. Επιπλέον, δεν απαιτείται να καταβάλει τον μη ανταποδοτικό πόρο που θα ίσχυε για εργαζόμενους συνταξιούχους, καθώς η συμμετοχή του στην Ι.Κ.Ε. δεν θεωρείται ασφαλιστέα απασχόληση.

Αν και η συμμετοχή στην Ι.Κ.Ε. δεν απαιτεί την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ή του μη ανταποδοτικού πόρου για τους συνταξιούχους, είναι σημαντικό να λαμβάνουν συμβουλές από ειδικούς για την κατανόηση των πιθανών φορολογικών και νομικών υποχρεώσεών τους ανάλογα με την ακριβή φύση της συμμετοχής τους στην επιχείρηση. Η καλή κατανόηση των εφαρμοζόμενων νόμων μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών κυρώσεων ή παραβάσεων που θα μπορούσαν να ανακύψουν από τη μη γνώση των διατάξεων.espa