Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ενίσχυση επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥΣ

Από τις 5/5/2021 έως 6/8/2021 ανοίγει η πλατφόρμα για ενίσχυση των ακόλουθων επιχειρήσεων

Αναλυτικότερα, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που νομίμως λειτουργούν και ασκούν οικονομική δραστηριότητα στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπως έχει προσδιορισθεί ως περιοχή παρέμβασης στην εγκεκριμένη ΟΧΕ ΣΒΑΑ της Αθήνας. ΤΚ: 10446, 10440, 10439, 10563, 106,74, 10438, 10437, 10436, 10433, 11743, 10435, 11854, 11251, 10562, 11745, 11257, 10434, 10432, 10561, 11778, 10431, 10552, 10553, 10564, 17121, 10682, 10677, 10678, 11851, 10551, 10554, 10559, 11853

Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 2,3 εκατ. € με δυνατότητα για επέκτασή του έως 5 εκατ. € .

Προϋποθέσεις για να ληφθεί η επιδότηση:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ .
 • Να έχουν την ιδιότητα της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης.
 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά εντός της περιοχής παρέμβασης της δράσης
 • να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αδειοδοτικό έγγραφο σε ένα τουλάχιστο ενεργό και δηλωμένο στην αίτηση ΚΑΔ επένδυσης.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα : ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.
 • Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 • διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.
 • να κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 .

 

Επιπλέον στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα :

 • Επιλέξιμες δαπάνες
 1. Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας
 • Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, στέγης (συμπεριλαμβάνονται και τα συστήματα σκίασης).
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά κουφώματα (τουλάχιστον διπλού υαλοπίνακα).
 • Επεμβάσεις επί του περιβάλλοντα & εξωτερικού χώρου για την βελτίωση του μικροκλίματος (π.χ. χρήση βλάστησης, φυτεμένο δώμα)
 • Προσθήκη ή αντικατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.
 • Εξοπλισμός και εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για ιδιοκατανάλωση (Σ.Η.Θ.Y.A.).
 • Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης χώρων με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα
 • Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.
 • Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.
 • Εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Αναβάθμιση συστήματος και ελέγχου φωτισμού.
 1. Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος
 • Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού.
 • Προμήθεια συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (Building Energy Management System).
 • Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης Α.
 • Αντικατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών με νέες
 1. Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.
 • Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού) 4. Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των κατηγοριών 1 ή /και 2.
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Επιδότηση: Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 5.000€ έως 30.000€. Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 80% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 • Ημερομηνία Επιλεξιμότητας: 05-05-2021
 • Διάρκεια υλοποίησης: Δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης
 • Υποχρεώσεις Δικαιούχων: Κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου τους και για τρία (3) έτη μετά την τελική καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης, οι Δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με την πράξη προς τον ΕΦΔ ΕΑΤΑ και τον ΕΦΕΠΑΕ με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων.

 espa