Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Επιχορήγηση για νέους ελεύθερους επαγγελματίες: τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

 

Από τις 10/5/2021 έως 10/6/2021 σε λειτουργία η πλατφόρμα για άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες, (60% των δικαιούχων θα είναι γυναίκες) ,συνολικά επιδοτούνται 2900 άτομα.

Το ύψος της χρηματοδότησης είναι 43,4 εκατ. € Δημόσια Δαπάνη  για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Προϋποθέσεις για να ληφθεί η επιδότηση:

 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-29 ετών
 • Άνεργοι, που να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης
 • Να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την αίτηση χρηματοδότησης και κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
 • Ωφελημένοι από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης
 • Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψήφιους)
 • Να πραγματοποιήσουν έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης)
 • Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας).
 • Οι δυνητικά δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων μόνο εφόσον: α) ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και β) κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και γ) είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης.

Ποιοι δεν εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα

Αναλυτικότερα,

 • Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης
 • Εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις ( κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις, τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια.)
 • Επιχειρηματικές δραστηριότητες ενταγμένες σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών ή με άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (franchising, shop-in-shop, δίκτυο πρακτόρευσης).
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή.
 • Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας.
 • Επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ.
 • Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.
 • Όσοι είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕ∆.
 • Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις

 

Επιπλέον στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες ηλικίες από  18 έως 29 :

 • Επιδότηση:100%
 • Ύψος Π/Υ:

1η δόση : 4.000 ευρώ μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

2η δόση : 5.400 ευρώ μετά τη λήξη του Α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης και κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας της για αυτό το διάστημα

3η δόση : 5.400 ευρώ μετά τη λήξη του Β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης και κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας της για αυτό το διάστημα

 • Διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.
 • Επιλέξιμες Δαπάνες: Δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης (αναμένεται διευκρίνιση)
 • Ημερομηνία Επιλεξιμότητας: Ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

 

Υποχρεώσεις δικαιούχων της επιδότησης

 • Διατήρησης της επένδυσης και για ένα (1) έτος, από την έναρξη δραστηριότητας
 • Διατήρησης της επένδυσης κατά τρόπο που να μην επηρεάζει τη φύση και τους αρχικούς στόχους ή όρους υλοποίησής της
 • Μη ενίσχυση του δικαιούχου από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση του ίδιου επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτής
 • Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες