Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Επιχορήγηση εκδοτικών επιχειρήσεων μέσω myBusinessSupport

 

Δημοσιεύθηκε νέα απόφαση σχετικά με την ενίσχυση των εκδοτικών επιχειρήσεων. Η επιχορήγηση αφορά το μεταφορικό κόστος και το κόστος του δημοσιογραφικού χάρτου για τη διανομή των εντύπων και των εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής ή πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις/οντότητες που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η Ιανουαρίου 2020 και έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 έναν από τους κάτωθι:

– 58.13.00.00: Έκδοση εφημερίδων

– 58.13.10.00: Έκδοση έντυπων εφημερίδων

– 58.14.00.00: Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

– 58.14.11.00: Έκδοση έντυπων περιοδικών γενικού ενδιαφέροντος

– 58.14.12.00: Έκδοση έντυπων περιοδικών επιχειρηματικού, επαγγελματικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου

– 58.14.19.00: Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους

Επιπλέον θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

α) Η έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και να λειτουργούν νόμιμα.

β) Να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020 και ΦΠΑ από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 31 Μαρτίου 2022, εφόσον ήταν υποχρεωτικό, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της απόφασης.

γ) Να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη αυτήν την περίοδο.

δ) Να μην έχει ανασταλεί η χρήση ΑΦΜ της επιχείρησης μέχρι και την ημερομηνία πληρωμής, για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών όπως προκύπτει από το μητρώο της ΑΑΔΕ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα myBusinessSupport μέχρι και την 10η ημέρα του τρίτου μήνα από τη λήξη του εκάστου ημερολογιακού διμήνου ή τριμήνου.

Για το πρώτο δίμηνο και το δεύτερο ημερολογιακό τρίμηνο του 2022 οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και 5 Σεπτεμβρίου.

Για το τελευταίο τρίμηνο οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και 20 Δεκεμβρίου 2022.

Η επιχορήγηση θα καταβάλλεται ανά ημερολογιακό δίμηνο ή τρίμηνο σε λογαριασμό τραπέζης. Οι εκδοτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν το IBAN του λογαριασμού τους μέσω του myAADE επιλέγοντας «Μητρώο και Επικοινωνία» και μετά «Δήλώση Λογαριασμού IBAN».

Το ύψος της ενίσχυσης του μεταφορικού κόστους θα είναι ανάλογο με αυτό του συνολικού μεταφορικού κόστους του διμήνου ή τριμήνου. Η ενίσχυση δε θα μπορεί να ξεπερνά το μεταφορικό κόστους του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου της επιχείρησης του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

Όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης του δημοσιογραφικού χάρτου θα είναι ανάλογο με αυτό του συνολικού κόστους ανά δίμηνο ή τρίμηνο. Το μέγιστο ποσό θα είναι 50% του επιπλέον κόστους δημοσιογραφικού χάρτου σε σχέση με το κόστος του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

Η επιχορήγηση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη από το Δημόσιο ή από τρίτους. Δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά και δε δεσμεύεται ή συμψηφίζεται με χρέη προς την εφορία και το Δημόσιο.espa